Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

En ny hverdag med diktering

For barn og unge som har en ervervet hjerneskade kan bruk av diktering være et viktig verktøy i skolehverdagen.

Omtale

Tverrfaglig samhandling gir flyt i behandlingsforløpet

Bedre tverrfaglig samhandling, bedre tilrettelagte tjenester og flyt i behandlingsforløpet skal bidra til et bedre liv for barn og unge med nevrologiske utviklingsforstyrrelser og familiene deres.

 

Lette høyrselstap kan gi sosiale vanskar

Barn med lette eller moderate høyrselstap har større sosiale vanskar enn andre barn. Barna får minst vanskar om høyrselstapet blir oppdaga og tatt omsyn til tidleg.

 

Små barn med hørselstap i barnehagen

Å lykkes med å legge til rette for inkluderende fellesskap med rom for det mangfoldet av barn som finnes i en barnegruppe, betinger et tett samarbeid mellom barnehagepersonale og personale som jobber

 

Sjanseløs mot mobbing uten kompetente voksne

Voksne må være bevisst hvilken forståelse og holdning de møter barn med og hvordan de tolker deres atferd.

 

Ulike tilbud til elever med særskilte opplæringsbehov

Kommuner forvalter opplæringslova og -forskrift svært forskjellig. Det bidrar til ulikheter i tjenestetilbud. Elever med særskilte opplæringsbehov blir særlig berørt. Det viser en undersøkelse utført

 

Digital læring i fremtidens samfunn

Videoforelesning med Yngve Lindvig, leder FoU-avdelingen i Conexus.

 

Elever som frykter skolen

Elever som viser tegn til skolevegring trenger mye sosial støtte og forutsigbarhet for å mestre skoledagen. De må trygges i overganger etter ferier og fravær og oppstarten må forberedes godt og

 

Teknologi kan redusere frafall i skolen

Denne rapporten viser at innføring av teknologi kan bygge ned barrierer i skolehverdagen, øke inkludering, trivsel og læringsutbytte. Dette kan igjen redusere frafallet og spare samfunnet for store

 

Læring hos barn og unge med synshemming

Voksnes rolle og holdning har stor betydning for å sikre at barn og elever med synshemming får fullt utbytte av læring og det sosiale livet i barnehage og skole. Dette gjelder spesielt støttelærer og

 

ADHD – samarbeid og felles forståelse

Et tett og klart definert samarbeid over tid mellom hjem, skole og hjelpeapparatet er nødvendig for å lykkes med både utredning og tiltak for barn og unge med ADHD.

 

Teknologi som inkluderer

Teknologi og digitale læringsressurser er blitt en del av hverdagen i norsk skole. Hva betyr dette for elever med særlige behov? Og på hvilken måte kan digitaliseringen av skolen bidra til

 

Faktisk inklusjon i skolen

En sterkere målretting må til for å inkludere de elevgruppene som er i en svært sårbar posisjon.

 

To søyler i en inkluderende skole

En inkluderende skole er mer enn fysisk plassering. Samspillet mellom den faglige, den sosiale og den kulturelle sfære må belyses og håndteres i skoler som ønsker å fremme en inkluderende praksis og

 

Tourettes syndrom – enkelt og komplisert på samme gang

Det beste man kan gjøre for folk med tics, er å unngå fokus på og omtale av tics, unngå følelsesmessige reaksjoner (sinne, oppgitthet, synes synd på og så videre) og generelt konsentrere seg om å gi

 

Inkludering – et pedagogisk og moralsk prosjekt

All forskning om inkludering sier at det trengs mer kunnskap, utviklingsarbeid, dokumentasjon og bedre samarbeid mellom aktørene. Likevel sitter inkludering like mye i hjertet som i hodet.