Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Engelsk — Fagfellevurdert

På den andre siden av myten om den "digitalt innfødte" Ungdom, samarbeidskulturer og transmediale ferdigheter

Den eksplosjonsaktige fremveksten av IKT og den påfølgende digitaliseringen av alle slags prosesser siden 1980-tallet, kombinert med fremveksten av Internett på begynnelsen av det påfølgende tiåret, h

Fagfellevurdert

Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning

Artikkelen drøfter Rudolf Steiners vektlegging av kroppslighetens betydning i skolen med bakgrunn i analyser av foredragsrekken Oppdragelsen og tidens åndsliv holdt i 1923 i Ilkley, England (Steiner,

Fagfellevurdert

Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?

Hva hemmer og hva fremmer en helhetlig satsing på Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) ifølge sentrale informanter i videregående skole? I denne studien intervjues skoleledelse, lærere, ele

Fagfellevurdert

Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid - En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor

I norsk arbeidsliv er det forventet at ansatte bidrar i virksomhetsutvikling – direkte og gjennom tillitsvalgte.  Denne artikkelen utforsker hvordan arbeidsplasstillitsvalgte fra ulike profesjoner opp

Fagfellevurdert

Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn

Stoltenberguvalgets rapport vektlegger kunnskap som kan kartlegges med standardiserte, kvantifiserbare målemetoder. I denne artikkelen undersøker forfatterne i hvilket omfang en slik strategi kan avde

Fagfellevurdert

Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse

Hva kjennetegner barnehagelæreres oppfatninger av barneoppdragelse til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan påvirker dette barnehagelærernes arbeid med å lære barn regler og rutiner? Artikkelen

Fagfellevurdert

Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?

Lesing av skjønnlitteratur er en sentral del av norskfaget. Med innføringen av K06 ble listene over verk og forfatterskap fjernet fra norskplanen, og valg av tekster ble med dette opp til den enkelte

Fagfellevurdert

Hvordan forstår vi barn og barndom? Posisjoner og kontroverser i barne- og barndomsforskning

Hvordan har forskningen på barn utviklet seg over tid? Denne artikkelen undersøker ontologiske og epistemologiske posisjoner som har hatt en ikke ubetydelig innflytelse på teoretisk perspektivering og

Fagfellevurdert

Når barna møter leikeplassen – eit kjønnsperspektiv på barnas rørslemoglegheiter

I dei norske og nordiske barnehagane har uteleik tradisjonelt vore prioritert, og barna brukar mykje tid ute. Uteleik kan føregå på ulike plassar, men barna brukar mest tid på barnehagens leikeplass.

Engelsk — Fagfellevurdert

Musikk og utdanning for bærekraft – en motsetning?

Har musikk og oppmerksom lytting potensial til å styrke studentenes sanselige bevissthet og forbundethet med verden? Denne artikkelen presenterer en gjennomgang av forskning på kunst, musikk og bærekr

Fagfellevurdert

Kritikken av kvantitativ forskning i pedagogikk

I en artikkel i Bedre skole 4/18 sår Klitmøller og Nielsen tvil om John Hatties forskning spesielt og om kvantitativ forskning generelt. Forfatterne hevder de har en analytisk tilnærming til denne for

Fagfellevurdert

Betydningen av målbevissthet og sosial tilhørighet for frafall i høyere utdanning

Hvordan  påvirker utvalgte faktorer sannsynligheten for å falle fra sitt første påbegynte studieløp i høyere norsk utdanning? Denne artikkelen ser på hvilke effekter ulike former for sosial integrasjo

Fagfellevurdert

Ute er de, men hva gjør barn under tre år ute i barnehagen?

Denne studien viser at at ett- til toåringene gis færre utfordringer enn to- til treåringene. Det tilrettelegges mer for bevegelseslek for to- til treåringene, og det tilrettelegges noe mer for bevege

Fagfellevurdert

Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst

I norskfaget er det ein lang tradisjon for å skilje tydeleg mellom språket som system og språket i bruk. I denne artikkelen blir det argumentert for å legge ei funksjonell tilnærming til språksystemet

Fagfellevurdert

Hva skjer når lærere benytter pedagogiske ressurser anbefalt av utdanningsmyndighetene? - En komparativ kasusstudie av hvordan to lærere iscenesetter en pedagogisk ressurs utviklet til «Ungdomstrinn i utvikling».

Det er en trend i norsk utdanningspolitikk at myndighetene bidrar til utviklingen av pedagogiske ressurser som lærere blir oppfordret til å benytte i den hensikt å gjøre undervisningen bedre. I denne

Fagfellevurdert

Stammebehandling av barnehagebarn: norske logopeders praksis

Hvilke overveielser som bør ligge til grunn for valg av behandlingstilnærming for barnehagebarn som stammer?

Fagfellevurdert

Skolens ansvar for – og elevens rett til et trygt og godt læringsmiljø

Skolens ansvar har historisk sett vært knyttet til undervisning i fag som norsk, engelsk og matematikk. De siste skolereformene har gitt skolen nye oppgaver. I tillegg til det faglige, har skolen fått

Fagfellevurdert

Studenters tidsbruk – grunnskolelærerutdanning 1. til 7. trinn

Hvordan bruker studenter tiden de har til rådighet? Hvor mye arbeider de studierelatert og hvor mye jobber de totalt sett?

Fagfellevurdert

Nasjonale prøver i norske riks- og regionaviser – en historisk tekstanalyse av redaksjonelle framstillinger av nasjonale prøver

Siden nasjonale prøver ble innført i Norge i 2004, har de blitt til dels kraftig debattert i ulike typer medier. Gjennom en historisk tekstanalytisk tilnærming til et utvalg artikler har vi undersøkt