Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Barns rett til lek og utdanning i barnehagen

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren i Norge de siste årene. Barnehagen har blitt et sentralt utdanningspolitisk satsingsområde, de største private barnehagekjedenes eierandel har økt ve

Fagfellevurdert

«Korleis tenkte du no?» Frå øving til gjennomføring i grunnskulelærarutdanninga

I denne artikkelen presenterer forfattaren ein studie der føremålet har vore å utvikla eit undervisningsdesign som kan støtta studentane i deira profesjonelle utvikling. Eit vesentleg element i design

Fagfellevurdert

Hvem skal forhandle lønn med lærerne? Kommunale lærere på statens lønnsregulativ 1948–2004

Fra 1948 til 2004 ble lærernes lønn fastsatt gjennom forhandlinger med staten, selv om mange lærere hadde en kommune eller fylkeskommune som arbeidsgiver. Ingen annen yrkesgruppe har hatt en slik særs

Fagfellevurdert

«DU SKAL IKKE MOBBE». En psykoanalytisk revolusjon i tilnærmingen til mobbing?

Hva innebærer det å ta psykoanalysens ide om det ubevisste på alvor i tilnærmingen til mobbeproblemet i skolen? Artikkelen undersøker denne problemstillingen. I del 1 undersøkes meningsskapende strukt

Fagfellevurdert

Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn

Artikkelen undersøker literacy-syn og kvalitetstrekk i abc-apper fra kommersielle produsenter ved å analysere ni abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Appene domineres av sju typer literacy-aktiv

Fagfellevurdert

«Det har sine omkostninger». Spesialpedagogens trivsel og belastninger i arbeidet i en inkluderende skole: En intervjustudie.

Både i Norge og andre nordiske land har det blitt vist til ideologiske taktskifter i utdanningssystemet, der mål om inkludering må vike for kravet om en mer kunnskapseffektiv skole. Vi vet lite om hvo

Fagfellevurdert

«Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet

Denne artikkelen bidrar med kunnskap om hvordan lærere veileder elever i skriving før det finnes tekst å veilede på.

Fagfellevurdert

Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus?

Denne artikkelen undersøker hva som kjennetegner norske ungdommer som bruker fritidsklubber. Er det noen trekk ved ungdommers sosiale bakgrunn, helsesituasjon, sosiale relasjoner, fritidsmønster eller

Fagfellevurdert

Hvordan forstå barns aldersnormale seksualitet i barnehagen?

Små barns seksualitet blir både faglig og politisk anerkjent som en naturlig og sunn side av deres lek og utvikling. Likevel viser mange studier at foreldre og pedagoger har et komplisert og ambivalen

Fagfellevurdert

«Jeg vet ikke hva jeg skal skrive om!» - Læreres stillasbygging i oppstarten av skrivesituasjoner på barnetrinnet

Muntlig veiledning i skriving kan være krevende for lærere siden skrivesituasjoner er komplekse, og læreren har liten mulighet til å reflektere rundt og omformulere det som blir sagt. Denne studien un

Fagfellevurdert

Å lære å tenke

Med utgangspunkt i barnehagebarns første begrepsdannelse drøfter artikkelen pedagogiske virkemidler som kan stimulere og veilede dens videre utvikling og bidra til begrepsmessig selvstendighet.

Engelsk — Fagfellevurdert

På den andre siden av myten om den "digitalt innfødte" Ungdom, samarbeidskulturer og transmediale ferdigheter

Den eksplosjonsaktige fremveksten av IKT og den påfølgende digitaliseringen av alle slags prosesser siden 1980-tallet, kombinert med fremveksten av Internett på begynnelsen av det påfølgende tiåret, h

Fagfellevurdert

Gudommelig gymnastikk – kroppslighetens plass i Rudolf Steiners pedagogiske tenkning

Artikkelen drøfter Rudolf Steiners vektlegging av kroppslighetens betydning i skolen med bakgrunn i analyser av foredragsrekken Oppdragelsen og tidens åndsliv holdt i 1923 i Ilkley, England (Steiner,

Fagfellevurdert

Levende begreper – et steinerpedagogisk og vitenskapsfilosofisk blikk på begrepslæring

Denne artikkelen er et forsøk på å forstå språkets situasjon ut fra et utvalg nyere vitenskapsfilosofiske posisjoner. Artikkelen tar utgangspunkt i begrepsforståelsen som blir presentert i en veileder

Fagfellevurdert

Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?

Etter barnehageloven § 1 skal barnehagetilbudet uformes «i samarbeid og forståelse med hjemmet». I denne artikkelen diskuterer Janne Solberg den daglige samhandlingen mellom barn, foreldre og barnehag

Fagfellevurdert

Hverdagsmøtene mellom foreldre og ansatte i barnehagen – nok voksenrammer?

Hva slags rammer for deltakelse preger de daglige møtene i barnehagen, og hvordan bidrar ansatte og foreldre med å definere rammene? Denne artikkelen bygger på observasjoner av samspill mellom foreldr

Fagfellevurdert

Hva hemmer og fremmer arbeidet med Utdanning for Bærekraftig Utvikling i videregående skole?

Hva hemmer og hva fremmer en helhetlig satsing på Utdanning for bærekraftig utvikling (UBU) ifølge sentrale informanter i videregående skole? I denne studien intervjues skoleledelse, lærere, ele

Fagfellevurdert

Tillitsvalgtes oppfatninger om egen rolle i faglig utviklingsarbeid - En studie av rolleforståelse blant arbeidsplasstillitsvalgte i offentlig sektor

I norsk arbeidsliv er det forventet at ansatte bidrar i virksomhetsutvikling – direkte og gjennom tillitsvalgte.  Denne artikkelen utforsker hvordan arbeidsplasstillitsvalgte fra ulike profesjoner opp

Fagfellevurdert

Kunnskap for politikk og praksis? En analyse av Stoltenbergutvalgets kunnskapssyn

Stoltenberguvalgets rapport vektlegger kunnskap som kan kartlegges med standardiserte, kvantifiserbare målemetoder. I denne artikkelen undersøker forfatterne i hvilket omfang en slik strategi kan avde

Fagfellevurdert

Barnehagelæreres oppfatninger om muslimsk barneoppdragelse

Hva kjennetegner barnehagelæreres oppfatninger av barneoppdragelse til foreldre med muslimsk bakgrunn, og hvordan påvirker dette barnehagelærernes arbeid med å lære barn regler og rutiner? Artikkelen