Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Her er de første doktorgradene fra offentlig sektor

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad gjennom Offentlig sektor ph.d

Fagfellevurdert

Barnehagelærere med masterutdanning – potensial for å styrke profesjonen og ivareta barnehagens samfunnsmandat?

I løpet av de siste ti årene har relativt mange barnehagelærere i Norge tatt utdanning på masternivå. Hva betyr det for barnehagelærere å ha masterutdanning, og hva kan barnehagelærere med

 

Videreutdanning til lærerspesialist - Om å bli profet i eget land

En lærerspesialist skal være faglig oppdatert og bidra til økt kompetanse på egen skole. Men ikke alle er like komfortable med å ha rollen både som kollega og veileder. Derfor har man ønsket å finne

Fagfellevurdert

Behov for å utvikle «det tredje rom» i relasjonen mellom universitet og praksisskoler

Hva er den beste organiseringen av lærerutdanningen? Skal fokus være på teori eller praksis, eller bør det etableres et tredje rom?

Kronikk

Hva med dannelsen?

Nå må du ha karakteren 4 i matte for å bli en god lærer. Men det er ikke nok å være flink i fag for å bli en god lærer.

 

Læringsutbytte - slik lærere, forskere og politikere ser det

Da Kunnskapsløftet ble introdusert, fikk læringsutbytte som begrep og fenomen en fremtredende rolle i grunnopplæringen. Men forskning viser at det fins ulikheter mellom læreres, forskeres og

Fagfellevurdert

Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

Det er svært viktig at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidsforhold og organisering av veiledningsstøtte for nyutdannede lærere. I denne undersøkelsen har man sett spesielt på den faglig-profesjonelle

Kronikk

Behold kompetansen i praksisfeltet

Barnehagelærere tar masterutdanning, men vender sjeldent tilbake til barnehagen. Er det til barnas beste?

 

Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger

Et godt skoletilbud vil være sentralt for integrering og gi muligheter til aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Rapporten peker på mangelfull kompetanse blant lærere i opplæring av

 

Pedagogikk som skriftlig formidling – hvordan nå den praktiserende læreren

Lærere bruker i liten grad pedagogisk litteratur til faglig oppdatering og som hjelp ved skolehverdagens utfordringer. Kan det hende at den pedagogiske litteraturen i for liten grad henvender seg til

Engelsk — Fagfellevurdert

Yrkesfaglærere overtar ledelsen – om yrkesfaglærere og karriereveier i Sverige

I Sverige har man innført karriereveier for lærerne. Hva har det å si for skoleutviklingen når den pedagogiske ledelsen blir delegert til disse "førstelærerne"?

 

Videreutdanning og kunnskapsdeling: Læreres kunnskapskultur

Den enkelte skole og skoleeier har ansvar for at kunnskapsdeling skal gjennomføresnår lærere tar videreutdanning. I en studie undersøkes hvordan lærere som deltar i videreutdanning i engelsk og

Fagfellevurdert

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen

Hvordan deler lærere sin kunnskap med kollegaer når de er under videreutdanning? - Det er avgjørende å utvide utprøvingsarenaen til også å innebefatte personalrommet i tillegg til klasserommet.

 

Tett på yrkesopplæringen

Inneholder både forskernes og yrkesfaglærernes egne stemmer.

Fagfellevurdert

Kartlegging av læreres kunnskap er ikke enkelt

Dersom en skal måle og studere kunnskapene til norske matematikklærere, er det viktig å ha et kritisk blikk på hvilken kunnskap som skal måles, hvordan denne kunnskapen eventuelt skal måles, og ikke

 

Å utvikle lærerprofesjonalitet

Å utvikle lærerprofesjonalitet handler om å samordne tiltak som har til hensikt å styrke læreren fra utdanningen og gjennom hele yrkesutøvelsen. Blant forskere er det bred enighet om at det er en

 

Skolebasert kompetanseutvikling – en strategi for læreres læring

Ved Slemmestad ungdomsskole i Buskerud er det gjennomført arbeid med skolebasert kompetanseutvikling som del av Utdanningsdirektoratets satsing på ungdomstrinnet. En viktig erfaring fra arbeidet var

 

Reklame og markedsføring på Internett - En ny utfordring for skolen

Strategier som i dag tas i bruk for å fange barn og unges oppmerksomhet på Internett, står i klar kontrast til den måten læreplan, lærebøker og lærere forholder seg til reklame og markedsføring på.

 

Skoler som lærer

En skole som bare er opptatt av elevenes læring og ikke legger vekt på at også lærerne og skoleledelsen må lære, vil få problemer med å utvikle seg og bli bedre på sin kjerneoppgave. En undersøkelse

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter