Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker

Denne studien viser at det er grunn til å se på hvordan de grunnleggende ferdigheter bør utformes i yrkesopplæringen, slik at de får en mer relevant rolle for senere yrkesutøvelse. Særlig i forhold

Fagfellevurdert

Lærings- og arbeidsvaner hos lærlinger

Denne studien viser at når lærlingene dokumenterer eget læringsarbeidet ved å bruke elektroniske oppfølgingsverktøy, så styrkes lærings- og arbeidsvanene deres. I tillegg  styrkes forståelsen av

Engelsk — Fagfellevurdert

Yrkesfaglærere overtar ledelsen – om yrkesfaglærere og karriereveier i Sverige

I Sverige har man innført karriereveier for lærerne. Hva har det å si for skoleutviklingen når den pedagogiske ledelsen blir delegert til disse "førstelærerne"?

Fagfellevurdert

Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?

Stasjonsopplæring er godt egnet til å fremme egenvurdering fordi den er klart strukturert og innbefatter dokumentasjon av det eleven har gjort. Når eleven registrerer hva hun/han har gjort,  tvinger

Fagfellevurdert

Vurdering for yrkesrelevant opplæring

Denne artikkelen drøfter hvordan nye vurderingsverktøy kan fremme yrkesrelevant opplæring.

Fagfellevurdert

”Learning by doing…” Studentbedrift som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen

Lærerens kunnskaper og erfaringer er utslagsgivende for elevenes/studentenes mestringsopplevelse ved undervisning i entreprenørskap. Entreprenørskap bør fokusere på problembasert læring som

 

Yrkesfaglæreren – Ny rolle, nye utfordringer

Yrkesfaglærerstudenter opplever det som utfordrende å skulle lede opplæring mot andre yrker enn sitt eget fordi de mangler den nødvendige kunnskapen og erfaringen. For å klare dette er det viktig at