Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Åtte myter om hjernen

Har vi en dominerende hjernehalvdel? Bruker vi hele hjernen? Kan vi trene hjernen til å bli smartere? Er vår evne til å lære kun nedarvet?

 

Forskere gir feil bilde

– Utdanningsforskere har vært med på å skape og opprettholde feilaktige forestillinger om romers utdanningssituasjon, sier Solvor Mjøberg Lauritzen.

 

Bildebøker gir barnehagebarn bedre norskferdigheter

Minoritetsspråklige barn som har et godt ordforråd på morsmålet, utvikler det norske ordforrådet sitt raskere. I tillegg hjelper det å ha flere bildebøker hjemme.

 

Om skrivestøtte og skriving i faget fremmedspråk

Hva sier elevene, og hva kan vi lære av det?

Kronikk

La barna få lære flere språk fra første klasse

- Det finnes ingen gode grunner til å utsette innføring av fremmedspråkopplæring så lenge som vi gjør nå.

 

"Leker" seg til franskkunnskaper

En spillorientert språklærings-«app» til bruk i videregående skole viste seg å gi økt elevengasjement og bedre tilpasset opplæring.

Fagfellevurdert

Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål

Leseforståelse er viktig i barns læring. Det er en sammenheng mellom leseforståelse og narrative ferdigheter, eller evnen til å skape en fortelling. I denne artikkelen presenteres en studie hvor

 

Tryggest å ikke kunne: Elevers samtaler om bruk av fremmedspråk

Mange elever påstår at de ikke riktig «kan» fremmedspråket som de har lært seg i skolen. Analyser av samtaler mellom elever i videregående skole viser hvordan elevene støtter hverandre i å

Fagfellevurdert

Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

- I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

 

Ivaretas barns språkkunnskaper i skolen?

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

Blogg

Trener tospråklighet hjernen?

Når det gjelder tospråklighet har muligens publiseringsskjevheten for et tospråklig fortrinn bidratt til et litt unyansert bilde av tospråklighet.

 

Vurdering for læring i engelsk – funn fra en doktorgradsstudie

Det finnes knapt en lærer som ikke har hørt om vurdering for læring (VFL). Men hva betyr det egentlig, hvordan forstår lærere og elever VFL og hvordan praktiseres det i en travel hverdag? Selv om

Fagfellevurdert

Tidlig fremmedspråkundervisning på barneskolen – et nødvendig grunnlag for en god nok språkkompetanse i framtiden

Hvilke utfordringer og muligheter ligger i tidlig fremmedspråkundervisning – og hva bør en mulig fremtidig struktur inneholde?

Fagfellevurdert

Hvordan kan teknologi skape nye undervisnings- og læringsmåter i fremmedspråksundervisningen fram mot 2030?

- Læreren spiller en nøkkelrolle i utviklingen av nye undervisnings- og læringsmåter, og det er først når læreren integrerer teknologien i sin undervisning at nye praksiser oppstår.

 

Utvikling av språkforståelse i tidlig start med engelsk

I Norge begynner alle elever nå med engelsk som fag allerede på første trinn i småskolen. I denne artikkelen vil jeg ta for meg to spørsmål: Hva er argumentene for å starte med engelskundervisning

 

Billedbøker – veien inn i språket

Barn elsker fortellinger; barn nyter å bli lest for; barn tiltrekkes av bilder; barn vil gjerne fortelle; barn lytter til språklig rytme; barn leker med ord og uttrykk. Alle disse viktige sidene ved

 

Læringsstrategiar i språkundervisninga

Stadig fleire studiar dokumenterer at det er verd å bruke tid på læringsstrategiar i framandspråkundervisninga. Studiane om den positive effekten av strategiundervisning har til felles at dei tilrår

 

Skriving i engelsk og fremmedspråk

For engelsk- og fremmedspråksopplæringen handler det om å gi elevene en helthetlig og meningsfull skriveundervisning som går utover det å ensidig fokusere på grammatikk og utvikling av ordforråd.

 

Praktisk tilnærming i fremmedspråkundervisningen – hva og hvordan? Beretning fra en doktorgradsstudie

Resultatene i denne studien tyder på at det ikke finnes noen enhetlig forståelse av begrepet praktisk tilnærming blant norske fremmedspråklærere. Lærerne forbinder først og fremst praktisk tilnærming

Fagfellevurdert

Språkfagenes fremtid i et organisasjonsteoretisk perspektiv. Er det liv laga for fremmedspråk?

Alle er enige om viktigheten av fremmedspråkundervisning, men dette gjenspeiles ikke i konkrete tiltak eller reformer i skolen. Fremmedspråk er fortsatt et ikke-obligatorisk fag og undervisningen