Høgskolen i Østfold har i samarbeid med Universitetet i Bergen fått tildelt 12 millioner kroner fra Forskningsrådet for å forske på hvordan innvandrere med lav utdanningsbakgrunn tilegner seg et nytt språk.

Prosjektet har tittelen Adult Acquisition of Norwegian as a second language (ALAN), og forskerne i prosjektet skal altså undersøke hvordan innvandrere tilegner seg et nytt språk i løpet av det første året med formell opplæring. De skal forske på dette blant flyktninger og immigranter med lav utdanningsbakgrunn, maks 10 års skolegang.

Høyt samsvar mellom utdanningsbakgrunn og majoritetsspråklige ferdigheter

Denne innvandrergruppa utgjør den største deltakergruppa i statens opplæringsprogram, men det er forsket lite på denne innvandrergruppas andrespråksutvikling, både nasjonalt og internasjonalt. Det man vet (OECD-rapporter 2016, 2019) er at det er høyt samsvar mellom utdanningsbakgrunn og majoritetsspråklige ferdigheter hos innvandrere til europeiske land.

De fleste av kursdeltakerne i målgruppa når ikke ut over basisnivå i andrespråksferdigheter, og dermed vil de ha store utfordringer i arbeidslivet og porten til videre utdanning vil for mange være stengt.

Det er derfor stort behov for mer forskning om språklæringen til denne gruppa.

Vil bruke flere ulike metoder for å undersøke språktilegnelsen

Andrespråkslæring vil bli studert ved at man ser både hvordan ordforråd, grammatikk og pragmatikk blir utvikla hos deltakerne i studien. Dette vil bli undersøkt fire ganger i løpet av det første innlæringsåret, ved hjelp av ulike type fortellinger, personlige og fiktive, kommunikasjonsoppgaver og intervju.

Deltakerne til studien skal hentes fra voksenopplæringssentra i Viken- og i Bergensområdet.

Vil fylle hull i forskningen

Det vil bli tilsatt to doktorgradsstipendiater knytta til dette prosjektet. Det skal lages et muntlig datakorpus av de testene som blir gjennomført, og denne samling av tekster vil bli gjort tilgjengelig for studenter og forskere.

Norsk forskning mangler data og forskning på både muntlig og tidlig andrespråksinnlæring. Dermed vil dette prosjektet også kunne legge grunnlag for en litt annen vinkling i norsk andrespråksforskning.

Gjennom prosjektet vil man lære mer om hvordan denne gruppa utvikler ulike sider av språkutviklinga, og dermed også kunne opplyse utdanningsmyndigheter om denne gruppas utfordringer og dessuten skape bedre forutsetninger for en mer tilpassa andrespråkspedagogikk for målgruppa.

Se egen hjemmeside for prosjektet (UiB)

Prosjektet starter i mai 2021 og går fram til våren 2025. Prosjektet vil bli ledet av Ann-Kristin Gujord (UiB), og fra HiØ deltar Åshild Søfteland, Linda E. Emilsen og Ragnar Arntzen. Gisela Håkansson og Catrin Norrby, begge i professor 2-stillinger ved HiØ, er medlemmer i den internasjonale referansegruppa for prosjektet.