Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Barn med ADHD og språkvansker i barnehagen. Hvordan fremstår de, og hvordan kan de forstås?

ADHD og språkvansker forekommer ofte sammen. I denne artikkelen vil vi sette lys på kjennetegn for begge vansker, hva som kan karakterisere sameksistens og hvordan man kan identifisere og skille

Fagfellevurdert

Prioriteres språkstimulering i opplæringstilbudet til 3. klasse-elever med Down syndrom?

Språklige ferdigheter virker inn på mulighetene til sosial samhandling, selvbestemmelse og aktiv deltakelse i lek- og læringssituasjoner. Barn med Down syndrom er i risiko for utvikling av

Fagfellevurdert

Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn

I motsetning til de minoritetsspråklige elevene som eksponeres for to språk, blir utenlandsadopterte etter adopsjon eksponert for bare ett språk (norsk) på linje med kontrollgruppen. I tillegg er

Fagfellevurdert

Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne

For å kartlegge språk- og kommunikasjonsferdigheter hos personer med språkvansker på en best mulig måte trenger vi et bredt grunnlag av observasjoner. Både strukturerte, formelle tester og friere

Fagfellevurdert

Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi

Fagfellevurdert

Studiestrategier hos første års bachelorstudenter med dysleksi

Vår undersøkelse stadfester at studenter med dysleksi er en heterogen gruppe som varierer med hensyn til strategibruk. Vi har funnet at studentene ofte støtter seg til et fåtall strategier som de

Svensk — Fagfellevurdert

Språkforstyrrelse - med utgangspunkt i grammatiske utviklingsstadier

Barn med språkforstyrrelser har problemer med å tilegne seg førstespråket sitt - til tross for normal hørsel og normale kognitive evner. Tverrspråklig forskning om grammatiske problemer har vist at

Fagfellevurdert

Glem ikke morfemet i leseopplæringen

– det spiller en viktig rolle for leseforståelsen

Fagfellevurdert

Vokabularstimuleringstiltak for barn med Down syndrom: Hva sier forskningen?

Vokabular synes å være av avgjørende betydning for hvordan barn med Down syndrom utvikler seg og fungerer innenfor en rekke områder, som f.eks. språk- og leseferdigheter, sosial fungering samt

Fagfellevurdert

Interaksjon mellom logoped, foreldre og barn ved presentasjon av språkaktiviteter

Denne artikkelen setter fokus på logopeders interaksjon med foreldre og barn om aktiviteter til språktrening i hjemmet. Ut fra en konversasjonsanalytisk tilnærming undersøker Dorthe Hansen to

Fagfellevurdert

Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall

Elever med språklig minoritetsbakgrunn trives noe dårligere på ungdomsskolen, har mindre tro på egen mestring og sliter mer med utsettelsesatferd enn majoritetselever.

 

Stemmestress og konsekvenser for lærerstudenten

God stemmebruk er en avgjørende profesjonell kompetanse for alle lærere. Opplæring og veiledning i vokal formidling og profesjonell stemmetrening er imidlertid ikke lenger en obligatorisk del av

 

Spesifikke språkvansker – en begrepsavklaring

Denne artikkelen gir en kort oversikt over fagfeltet spesifikke språkvansker per i dag.

Fagfellevurdert

Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet

En høy andel av elevene i ungdomstrinnet har  liten mestringstillit  til lesing og guttene scorer dårligst. Skolens utfordring blir å finne fram til lesestoff som er tilpasset elevenes lesenivå,