Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Kritikken av kvaliteten av John Hatties kvantitative forskning

Debatt: Et svar til Thomas Nordahl

 

Kritikken av kvantitativ forskning i pedagogikk

I en artikkel i Bedre skole 4/18 sår Klitmøller og Nielsen tvil om John Hatties forskning spesielt og om kvantitativ forskning generelt. Forfatterne hevder de har en analytisk tilnærming til denne for

Fagfellevurdert

Inkludering i barnehagens fellesskap: Samarbeid mellom minoritetsfamilien og barnehagens personale - En systematisk litteraturgjennomgang 2012-2017

Hva vet vi om vellykket inkludering og samarbeid? Hvordan tilrettelegges det for gode møter mellom familiene og barnehagene? Har forskning fra de siste årene kunnet vise vei når det gjelder barnehager

Fagfellevurdert

Kultur for læring i Hedmark

Blant lærere, ledere og andre aktører i Hedmarks barnehager og skoler finner vi strålende eksempler på god praksis. Samtidig viser funn at variasjon i kvalitet er en stor utfordring. For å løfte kvali

Fagfellevurdert

Kva spesialundervisning handlar om

Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Artikkelen peikar på tre ulike moment som forklarar kvifor kvaliteten på opplæringa av elevar som får spesialundervisning varierer mykje.

Fagfellevurdert

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Ethvert samfunn har sine normer for normalitet og avvik. Dette uttrykkes og kategoriseres i hva som lovlig og ulovlig, rett og galt, naturlig og unaturlig, friskt og sykt, osv.

Dansk — Fagfellevurdert

Hva skaper motivasjon hos elever?

Hvordan blir motivasjonen hos elever i videregående skole påvirket av det som skjer i undervisningen?

Fagfellevurdert

Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling?

Denne studien undersøkte sammenhengen mellom timer i barnehage og start i barnepass (all pass utenfor hjemmet) og barns utvikling hos 276 4–5-åringer. Resultatene tyder på at tid tilbrakt i barnehagen

Fagfellevurdert

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

Denne artikkelen har til hensikt å undersøke om elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner. Datamat

Dansk — Fagfellevurdert

John Hattie: Synlig læring i dag

20 års studier resulterte i 2009 i boken "Visible learning", en av de mest omtalte publikasjonene innenfor utdanningsforskning. I denne artikkelen svarer John Hattie på mye av kritikken som er fremkom

Fagfellevurdert

Spesialundervisning i praksis

Denne artikkelen viser at elevenes aktivitetsnivå er langt større når det er spesialundervisning, enn når det er ordinær opplæring.

Fagfellevurdert

Kunnskap og symbolsk dominans – en studie av kampen om barnehagen

Gjennom fire ulike fortellinger fra barnehagepedagogikkens verden ser forfatteren på sammenhenger mellom makt og kunnskap, som barnehagens personale inngår i.

Fagfellevurdert

Fra forskningskunnskap til pedagogisk praksis

Denne artikkelen gir eksempler på evidensbasert praksis med utgangspunkt i lærernes arbeidssituasjon og gjennomgår noen viktige argumenter for og imot evidensperspektivet i skole og undervisning.

Fagfellevurdert

Norsk skole anno 2013 - Økende ekskludering under dekke av inkludering?

Er det grunnlag for å spørre om vi ser økende ekskluderingstendenser i den norske skolen, spesielt når det gjelder læringsutbytte og deltakelse i grunnskolens læringsfellesskap?

Fagfellevurdert

Kvalitet i dagtilbudet – hva sier barna?

Kvalitet i dagtilbudet er viktig. Det sier utdanningsforskerne. Det sier økonomene. Men hva sier barna?

Fagfellevurdert

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap - kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Klasseledelse og gode relasjoner til elevene er viktig for å begrense omfanget av atferdsproblemer. Denne studien viser imidlertid at også måten undervisningen blir organisert på, og hvilke arbeidsmåt

Fagfellevurdert

Reduksjon i andel elever som mottar spesialundervisning

Artikkelen handler om hvilke sammenhenger det er mellom læringsmiljøet og bruk av ressurser til spesialundervisning. Danske erfaringer med bruk av LP-modellen viser en reduksjon av spesialundervisning