Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Sangrepertoaret i barnehagen - tradisjon eller stagnering?

Vi mener det er behov for bevisstgjøring rundt sangrepertoaret i barnehagen. Slik vi ser det, bør sangutvalget i større grad også representere nyere tider og større musikalsk bredde og variasjon i

Fagfellevurdert

Hvordan underviser barnehagelærere? Eller gjør man ikke det i barnehagen?

I denne artikkelen er fem norske barnehagelærere studert for å kunne finne kjennetegn på barnehagens undervisningspraksis.

Fagfellevurdert

Digitale fortellinger i barnehagen

Barnehagelærerne vi intervjuet framhever det pedagogiske og teknologiske på bekostning av det faglige i sin beskrivelse av prosessen med de digitale fortellingene og legger i liten grad vekt på sin

Fagfellevurdert

Fra faglærer i kunstfag til kunnskapsområdelærer i Kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring

I prosessen med implementering av den nye rammeplanen for barnehagelærerutdanningen, har vi registrert at det eksisterer frustrasjoner hos faglærerne i musikk, forming og drama knyttet til faglig

Fagfellevurdert

Et løfte om inkludering: Barnehagens rammer for samhandling mellom hørselshemmede og hørende barn i barnehagen

I denne artikkelen har vi sett på hvordan Rammeplanen og barnehagens kompetanse hver for seg og sammen, påvirker muligheter for samhandling i barnehagens litterasitetshendelser. Studien vi bygger på

Fagfellevurdert

Digital historiefortelling i arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning – arbeidsmåte for individuell og kollektiv læring

Digital historiefortelling (DH) tilrettelegger for individuell og kollektiv refleksjon for både studenter og barnehageansatte. Forutsetningen er at de ansatte gis tid til å delta i studentenes

Fagfellevurdert

Litterasitetsfremmende samtaler i barnehagen

I norske barnehager består dagene hovedsakelig av ikke-planlagte og spontane aktiviteter som barna selv i stor grad velger å delta i. Hvordan kan spontane hverdagssamtaler mellom barn og

Fagfellevurdert

Danningsbegrepet i barnehagenes årsplaner – en diskursanalytisk tilnærming

Denne artikkelen viser at det er utfordrende for barnehagene å fortolke og konkretisere danningsbegrepet i årsplanene.

Fagfellevurdert

Konstruksjoner av lederskap i barnehagen

Hvordan posisjonerer barnehagelærere seg som ledere for medarbeidere i barnehagen gjennom skriftlige fortellinger fra yrkessituasjonen?

Fagfellevurdert

Kvalitet i læring i barnehagen: En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

Er det forskjell i hvordan man vektlegger læringsbegrepet i styringsdokumenter fra Norge og OECD? Har dette noe å si for utformingen av fremtidens barnehage?

Fagfellevurdert

Arkitektur og pedagogikk i samspill eller motspill? - om betydning av koherens mellom planlegging og etablering av nye typer barnehagebygg

Funnene i artikkelen viser nødvendigheten av at barnehageutbyggere og eiere, planleggere, arkitekter, fagledere/styrere og øvrige barnehageansatte involveres og forstår hverandre i dialog om byggets

Fagfellevurdert

Klatring i trær og hyttebygging: - om barns lek og lekesteder ute

Typisk for lek i naturen er at  barna leker flere sammen. De sosiale relasjonene bygges gjennom fysisk nærhet mer enn verbal kommunikasjon.

Fagfellevurdert

Hvilken innvirkning har barnehagens fysiske utemiljø på barns lek og de ansattes pedagogiske praksis i uterommet.

Lekeapparater er ikke alltid barns førstevalg i utelek. Denne undersøkelsen viser at barn foretrekker varierte og uforutsigbare lekemiljø hvor de kan skape sin egen fantasilek med bruk av pinner,

Fagfellevurdert

Likestilt eller forskjellig? Om menn og likestilling i barnehagen

Undersøkelsene som er analysert i denne artikkelen indikerer at et ensidig fokus på representasjon av menn i barnehage like gjerne kan skjule fremfor å tydeliggjøre et behov for å utvikle en

Fagfellevurdert

Høytidsmarkering i religiøst mangfoldige barnehager

Artikkelen tar utgangspunkt i hvordan et utvalg barnehager arbeider med prosessmålet om at barn skal utvikle interesse, toleranse og respekt for hverandre i barnehagen, samt bruk av høytidsmarkering

Fagfellevurdert

Potensialer i ubestemmelige øyeblikk

Det ubestemmelige i barnehagen er det uforutsigbare som konstant skjer i en barnehage og som personalet må forholde seg til. Denne artikkelen beskriver hvordan disse øyeblikkene fører til samtaler og

Fagfellevurdert

Fra kollegafellesskap til ledelseshierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprosess

Denne artikkelen argumenterer for at barnehageledelse kan være fordelt på flere personer enn styreren og fokuserer på ledelsesoppgavene til de pedagogiske lederne som leder de arbeidsgruppene som

Fagfellevurdert

Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning

Denne artikkelen har bakgrunn i en casestudie av barns overgang og opplevelse av sammenheng mellom barnehage og skole. Problemstillingen retter seg mot hvordan pedagogiske ledere, førsteklasselærere

Engelsk

Vurdering og dokumentasjon i svenske barnehager

Hvilke former for vurderinger og dokumentasjon av barn er blitt brukt og brukes i svenske barnehager, og hva slags utvikling har denne praksisen vært i gjennom?