Selv om elevenes skoledag blir stadig mer digital handler den digitale kompetansen som lærerstudenter får gjennom studiet for lite om digital dømmekraft, etikk og avansert digital bruk.

Dette er blant funnene i en helt fersk doktorgradsstudie der høgskolelektor Ilka Nagel har sett på profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) i lærerutdanningen og hvordan profesjonaliteten til de som utdanner lærere kommer til uttrykk.

Studien viser at profesjonsfaglig digital kompetanse blir adressert i varierende grad i det som er pensum i lærerutdanningen. Ifølge Nagel ved Høgskolen i Østfold (HiØ) er hovedfokuset på det å kunne bruke digitale verktøy generelt og i undervisningsøyemed.

Nagels perspektiv er postdigitalt.
- Det innebærer at vi har gått videre fra stadiet med å integrere teknologi og nå befinner oss i et digitalt samfunn der digitale verktøy har blitt vanlige og er godt integrert i våre daglige liv, skole og arbeid, forteller forskeren som tilhører Institutt for pedagogikk, IKT og læring.

Føler på ansvaret

Ifølge Nagel finnes det noen lærerutdanninger som i praksis inntar et bredere perspektiv på PfDK, men flertallet fokuserer altså på å sikre lærerstudentene kunnskap om bruk av digitale verktøy generelt og i undervisningsøyemed. Årsaken til dette fokuset er todelt følge forskeren.

- Dette skyldes delvis deres forståelse av PfDK som en "digital undervisningskompetanse", men også at de i varierende grad føler seg ansvarlige for å adressere PfDK i sin undervisning, forteller hun.

"Det er nettopp samarbeid, diskusjoner og forhandlinger om hva som er relevant kunnskap og hva samfunnsoppdraget innebærer som er nøkkelen til å utvikle studenters PfDK – og lærerutdanneres profesjonalitet." Forsker Ilka Nagel om nye funn knyttet til hvordan lærere og læerstudenter kan utvikle profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK)

Ifølge forskeren kjennetegnes lærerutdannere som jobber aktivt og mer komplekst med digital undervisningkompetanse av følgende:

  • de har en sterk lærerutdanneridentitet som innebærer å se seg selv som "lærere for lærere"
  • de samarbeider mye med kolleger

Må stille spørsmål ved bruken av digital teknologi

Ifølge Ilka Nagel er samarbeid helt fundamentalt for utviklingen av læreres digitale undervisningskompetanse.

- Det er nettopp samarbeid, diskusjoner og forhandlinger om hva som er relevant kunnskap og hva samfunnsoppdraget innebærer som er nøkkelen til å utvikle studenters PfDK – og lærerutdanneres profesjonalitet, forklarer hun.

Forsker Ilka Nagel (Foto: Shane Colvin /UiO)

Og påpeker samtidig at i en tid der skjermdiskusjonen og kunstig intelligens i skolen er store temaer i den offentlige debatten, så er det er enda viktigere at alle lærerutdannere forbereder lærerstudentene på å undervise med digital teknologi.

- Men også for å kunne reflektere over konsekvenser for læring sier Nagel og fremhever behovet for å søke svar på blant annet følgende spørsmål:

  • Hvordan kommer vi til kunnskap når vi samarbeider med digitale verktøy
  • Hvem er i kontroll?
  • Hvem kan ha en fordel av å bruke digitale verktøy og hvem kan ta skade
  • Hva trenger barn og unge å vite for å kunne delta i dagens samfunn og utvikle sin identitet?

Funn i studien tyder imidlertid på at det er en positiv utvikling på feltet.

- Vi kan se en utvikling mot de mer komplekse dimensjonene av PfDK som går forbi ren undervisning med digitale verktøy, så som digital dømmekraft, etisk refleksjon, bevissthet om hvordan fag, metoder – til og med kunnskap og samfunnet – endrer seg og transformativ digital agens, forklarer Nagel.

Håper at flere skal ta ansvar

Nagels studie er kvalitativ og bygger på en dokumentanalyse av alle emneplaner og programplaner for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. klasse ved seks ulike lærerutdanninger i Norge. Studien inkluderer også intervjuer med noen undervisere ved hver av utdanningsinstitusjonene.

- Jeg håper at funnene kan bidra til en større bevissthet om kompleksiteten i PfDK og at flere lærerutdannere tar ansvar for dette, sier forskeren.

Basert på funnene i studien er det ifølge Nagel ikke tilstrekkelig at PfDK adresseres ved en eller to profesjonsdager. Hun mener forskningen også viser tydelig hvor viktig samarbeid rundt PfDK og undervisning faktisk er.

Forskeren har forslag til hvordan fokuset på PfDK kan styrkes.
- Ett råd til lærerutdanningen er at det er viktig at ledelsen legger til rette for gode møteplasser og tid slik at lærerutdannerne kan ta diskusjonene om hvordan deres fag utvikles i lys av digitalisering og hvordan de kan adressere det i sin undervisning, sier hun.

Nagel mener fremtidig forskning bør utforske hvordan de ulike fagene nærmer seg digital transformasjon og PfDK.

- Dessuten bør vi kaste mer lys på forskere som underviser i lærerutdanningen, men ikke nødvendigvis ser seg selv som "lærere for lærere", men mer som en "forsker som underviser i fag", og deres rolle i lærerutdanningen, sier hun.

Les hele avhandlingen her (PDF).