I forskningsnotatet oppsummeres funn fra 48 internasjonale og norske forskningsartikler, om lærerstudenters digitale kompetanser.

Lærerutdanningen skal forberede studentene til skolehverdagen. Denne hverdagen endrer seg i takt med innføring av ny digital teknologi. Dermed er også kravene til læreres digitale kompetanse i stadig endring. Forskningsnotatet Hvilke digitale kompetanser bør framtidens lærere ha?, viser sammenhengen mellom forskning på ulike tilnærminger til lærernes digitale kompetanse og skolenes digitale modenhet, samt hvordan forskningen påvirker hvilke digitale kompetanser lærerutdanningen fokuserer på.

Det konkluderes med at fremtidig forskning bør utforske hvordan lærerutdanningne kan forberede studentene på møtet med skoler der digitale løsninger er en del av alle aspekter ved lærernes arbeidshverdag, gjennom å utvikle studentenes profesjonsfaglige digitale kompetanse.

Tre faser av digital integrasjon i skolen

Notatet viser at kravene til lærernes digitale kompetanse avhenger av skolens digitale modenhet.

I forskningsnotatet identifiseres tre ulike faser av digital integrasjon i skolen, og den digitale kompetansen som kreves av lærere i de ulike fasene:

  • I første fase fokuserer skolen på introduksjon av digital teknologi i klasserommet, som krever at lærerstudenterne utvikler en generell digital kompetanse i bruk av PC og annet utstyr.
  • I andre fase innarbeides digital teknologi i skolens eksisterende systemer og undervisningspraksiser, som krever at lærerstudentene utvikler digital undervisningskompetanse.
  • I tredje fase er digitale løsninger en del av alle aspekter ved lærernes arbeidshverdag, og krever at lærerstudentene utvikler profesjonsfaglig digital kompetanse.

Om dette forskningsnotatet

Forskningsnotatet er en del av prosjektet GrunnDig - Digitalisering i grunnopplæring: kunnskaper, trender og framtidig forskningsbehov.

Forskningsnotatet oppsummerer en systematisk kunnskapsoversikt fra 2020 som analyserer og sammenligner 48 internasjonale og norske forskningsartikler om utvikling av lærerstudenters digitale kompetanser.

De 48 forskningsartiklene som inngår, er publisert mellom 2008 og 2018. Seks av disse er fra Norge. De er gjort før pandemi og nedstengning av skoler.

Forskningsnotatet er et kort dokument som kan leses i sin helhet og lastes ned som PDF hos Universitetet i Stavanger.

Kilde til denne kunnskapsoversikten

Starkey, L. (2020). A review of research exploring teacher preparation for the digital age. Cambridge Journal of Education, 50:1, 37-56, DOI: https://doi.org/10.1080/0305764X.2019.1625867