Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Erfaringer fra forsøk med lærlingeordning i gartnernæring og landbruk

Forsøket med yrkesutdanning med 2+2 modell (to år i skole og to år i bedrift) for agronom og gartner viser så langt at denne utdanningen treffer bedre på kravene elevene møter etter avlagt fagbrev

 

Om ledelse av kvalitetsarbeid

Denne artikkelen har sett på hva som skal til for at kvalitetsarbeid lykkes.  Det er viktig med samarbeid mellom politiske aktører, administrasjonen og profesjonsgruppene i kommunen/fylkeskommunen og

 

Fraværet er redusert, men... Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring

I denne første av totalt tre evalueringsrapporter om ny fraværsgrense i videregående skole, undersøker FAFO, i samarbeid med SSB, blant annet hvilke konsekvenser fraværsgrensen har hatt for ulike

 

Fysisk lek smitter

Personalet i barnehagen er forbilder. Hvis de viser glede over fysisk lek, smitter det over på barnas bevegelser.

 

Pedagogisk dokumentasjon skal ikkje vere eit glansbilete

Det er ein fare for at pedagogisk dokumentasjon berre dreier seg om å gjere alt rett. – Da gløymer du å vere nærverande i barnas leik, læring og utforsking, meiner forskar.

 

Å bli utsatt for mobbing – en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak

Mobbing øker risikoen for et bredt spekter av helseproblemer, fravær og dårligere skoleprestasjoner.

 

Kunnskapsoversikt over spesifikke språkvansker

Rapporten gir en kunnskapsoversikt over forskning om forebygging og avhjelping av spesifikke språkvansker hos barn og unge fra 0 til 24 år.

 

Fysisk aktivitet i skolen

Effekten av fysisk aktivitet i skolen handler i stor grad om hvordan den organiseres, gjennomføres og utformes.

 

Riktig bruk av lekser er viktig for elevenes læring

Forskning viser at lekser fungerer best når de inngår i en pedagogisk sammenheng. Læring på tidligere klassetrinn, lærerens relasjonelle forhold til elevene og det som faktisk skjer i undervisningen,

 

Læring hos barn og unge med hørselhemming

Forskning viser at mange barn og unge med store og små hørselstap strever mer enn andre i barnehagen og på skolen.

 

Tre, to eller én karakter i norskfaget

Gjennomgangen av litteraturen om norskfaget fra de siste ti årene viser at undervisnings- og vurderingspraksisen i faget er lite enhetlig, og at det finnes mange ulike tolkninger av hvordan faget

 

Elevundersøkelsen 2014 – mobbing, krenkelser og arbeidsro

Andelen elever som blir mobbet går ytterligere ned i Elevundersøkelsen i 2014. Samtidig viser undersøkelsen en klar reduksjon i krenkelser og mindre uro i timene.

 

Studieforberedt etter studieforberedende

Spørsmålet som belyses i denne rapporten er om de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring forbereder elevene på overgangen til høyere utdanning.

 

Flerfaglig kompetanse i skolen

Hvordan kan flerfaglig kompetanse i skolen benyttes på best mulig måte?

 

Forsterket alternativt Vg3 for elever uten læreplass

Alternativ Vg3-tilbudene i forsøksfylkene er praksisnære, og de aller fleste elevene tilbringer mer enn halvparten av tiden i bedrift

 

Skyldes nedgangen i mobbingen metodiske effekter?

Da man innførte spørsmål om krenkelser i Elevundersøkelsen i 2013, sank andelen elever som rapporterer om mobbing. NTNU Samfunnsforskning har undersøkt om nedgangen er reell.

 

Naturfagene i norsk skole anno 2015

En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole.

 

Kartlegging av prosjektet «Bedre læringsmiljø»

Hvordan gikk det med skolene som deltok i «Bedre læringsmiljøsatsingen»? Ved hjelp av en spørreundersøkelse ønsket Utdanningsdirektoratet å kartlegge hvordan de opplevde satsingen.

 

Analyser av lærlingundersøkelsen

Rapporten viser svært gode resultater for lærlingene når det gjelder sosial trivsel, motivasjon og støtte på arbeidsplassen.

 

Relasjonsbasert klasseledelse

Forskning på relasjonsbasert klasseledelse hadde som mål å få mer kunnskap om hvordan lærere kan videreutvikle sin kompetanse, og hvilke elementer som er avgjørende for god klasseledelse og positive