I denne første av totalt tre evalueringsrapporter om ny fraværsgrense i videregående skole, undersøker FAFO, i samarbeid med SSB, blant annet hvilke konsekvenser fraværsgrensen har hatt for ulike involverte grupper og skolenes praksis for fraværsføring.

Funnene i delrapporten er gjort på grunnlag av en spørreundersøkelse til alle rektorer ved offentlige og private videregående skoler og intervjuer med utdanningsdirektørene i alle fylkeskommunene og noen utvalgte fastleger.

Neste delrapport kommer høsten 2018 og sluttrapporten er klar høsten 2019. Vi forventer da at det samlede datamaterialet og forskernes analyser vil gi et klarere bilde av situasjonen etter innføringen av ny fraværsgrense.

Se også utviklingen i fraværet i vårt analysenotat.

Direkte, indirekte og utilsiktede konsekvenser av fraværsregelen

Forskerne grupperer funnene sine i direkte, indirekte og utilsiktede konsekvenser. De direkte konsekvensene er først og fremst at det udokumenterte fraværet har gått ned etter at fraværsgrensen ble innført.

De indirekte konsekvensene handler om at noen av skolene praktiserer regelverket ulikt, og at elever blir potensielt forskjellbehandlet, som forskerne mener kan svekke fraværsgrensens legitimitet og oppslutning.

De utilsiktede konsekvensene knytter forskerne særlig til at fraværsgrensen virker ulikt på forskjellige elevgrupper, samt økt ressursbruk ved skolene og hos fastlegene.

Tilpasninger til og tilpasninger av regelverket

Når det gjelder funnet om at regelverket blir praktisert ulikt, skiller de analytisk mellom lokale tilpasninger til og tilpasninger av regelverket. Det vil si at noen skoler tilpasser praksis i tråd med det nye regelverket og andre skoler tilpasser regelverket mer eller mindre til egen gjeldende praksis. Rapporten peker på at dette er en trussel mot likebehandlingen av elever ved alle videregående skoler.

Litteraturhenvisninger

Andresen, S., Bjørnset, M., Reegård, K. og Rogstad, J. (2017). Fraværet er redusert, men… Tilpasninger og konsekvenser av fraværsgrensen i videregående opplæring. Fafo-rapport 2017:33. Oslo: Fafo.