Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Forskere roser guttetiltak, men advarer mot å holde de umodne elevene tilbake

Mandag presenterte Stoltenbergutvalget 63 forslag til tiltak mot kjønnsforskjeller i skole og høyere utdanning. Forskjellene handler om gutters modning, men også om motivasjon, sier forskere.

 

Spesialtiltak i skolen hadde motsatt effekt

Elever som ble tatt ut fra ordinær undervisning i videregående skole, fikk det vanskeligere i voksenlivet, viser forskning.

 

Ulik tegnspråkpolitikk i naboland

Mens døve russiske barn går på spesialskoler som bruker håndalfabet, benytter døve norske barn tegnspråk på sin lokalskole.

Forskningskafe

Barn og unge med adferd som utfordrer (video)

I denne presentasjonen ser Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret på ulike perspektiver knyttet til barn og unge med adferd som utfordrer.

 

– Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen

Det er ikke bare forskjellene mellom jenter og gutter som er vesentlig for hvordan elever gjør det i skolen. Disse må vi snakke mer om, mener skoleforskere.

 

– PP-tjenesten lar ikke elevene komme til orde

Det er for mye fokus på diagnoser og tester og for lite på miljø og sammenhenger, viser den første store gjennomgangen av sakkyndige vurderinger om behov for spesialundervisning i grunnskolen.

Kronikk

Spesialundervisning mot nye mål og ny mening

Spesialundervisningen i den norske grunnskolen er for dårlig.

Blogg

Nordahl-utvalget: Lite forskningsbasert rapport leder oss på feil veier i opplæring for barn og unge

- Skuffende lesing for elever med spesielle behov, skriver professor Ona Bø Wie og Monica Melby-Lervåg.

Fagfellevurdert

Samarbeid mellom skulen og foreldre til barn med spesialundervisning

Korleis opplever foreldre til elevar med spesialundervisning samarbeidet med skulen, og korleis kan denne opplevinga forståast?

Fagfellevurdert

‘Jeg fikk utfordret meg selv!’ – Elevsentrert læring for elever med utviklingshemming

Elevmedvirkning danner et viktig fundament for selvbestemmelse, men både selvbestemmelse og elevmedvirkning er ofte mangelvare for elever med utviklingshemming. I denne artikkelen reflekteres det

Fagfellevurdert

Spesialpedagogisk kompetanseutvikling

I europeisk sammenheng oppsto spesialpedagogisk praksis sist på 1700-tallet. Skandinaviske land kom snart etter. Norge var tidlig ute med statlig ansvar for opplæringen fra slutten av 1800-tallet.

Fagfellevurdert

Spesialundervisning for elever med utviklingshemming – et nødvendig område?

Forfatteren av denne artikkelen påpeker at det de siste årene har vært svært lite forskning og utviklingsarbeid når det gjelder elever med utviklingshemming. Her drøftes mulige årsaker til dette og

Fagfellevurdert

Kva spesialundervisning handlar om

Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Artikkelen peikar på tre ulike moment som forklarar kvifor kvaliteten på opplæringa av elevar som får spesialundervisning varierer mykje.

Fagfellevurdert

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Ethvert samfunn har sine normer for normalitet og avvik. Dette uttrykkes og kategoriseres i hva som lovlig og ulovlig, rett og galt, naturlig og unaturlig, friskt og sykt, osv.

Blogg

Ny undersøkelse: Skyldes dysleksi problemer med syn og symmetri?

Ny studie lanserte ny forklaring på dysleksi og fikk mye oppmerksomhet for dette. Men bør den velte vår oppfatning om at dysleksi er en språkbasert vanske?, spør Monica Melby-Lervåg.

 

Når tall blir et mareritt

Til tross for at en av fire strever med matematikk, finnes det ingen gode forskningsbaserte undervisningsopplegg for disse barna. Masterstudenter setter nå matematikkvansker på agendaen.

Fagfellevurdert

Innhold i bildebeskrivelser: Normalspråklig variasjon hos voksne

For å kartlegge språk- og kommunikasjonsferdigheter hos personer med språkvansker på en best mulig måte trenger vi et bredt grunnlag av observasjoner. Både strukturerte, formelle tester og friere

Blogg

“Spesialundervisning virker ikke”- stemmer det egentlig?

I sommer hadde NRK et innslag med professor Peder Haug om at spesialundervisning fungerer dårlig og ikke etter intensjonene. Tilsvarende medieoppslag gjentar seg med jevne mellomrom, og at

Engelsk — Fagfellevurdert

Hvordan møte behovene til ekskludert ungdom?

I denne artikkelen diskuterer Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl hvordan offentlige velferdsaktører i tre nordiske land - Norge, Island og Færøyene - kan bli bedre forberedt på å møte og ta

Fagfellevurdert

Hva er en grevlingby? En undersøkelse av hvordan nylagde sammensetninger fortolkes av personer med og uten afasi