Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Stress i skolen

Den systematiske kunnskapsoversikten Stress i skolen er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og svarer på forskningsspørsmålet: Hva kan forårsake stress i skolen?

 

Kunnskapsbasert språkarbeid i barnehager med flerspråklige barn

Forskningen viser at det er gunstig for barn at de i størst mulig grad og gjennom hele dagen, i ulike læringssituasjoner, blir eksponert for språk gjennom varierte pedagogiske og didaktiske metoder

 

Profesjonssamarbeid for å tilpasse opplæringen til evnerike elever

Selv om det ikke finnes nasjonale tiltak særlig rettet mot hvordan skolene skal ivareta evnerike barn, er det mange skoler som har oppmerksomhet på denne elevgruppen. Personalet på Gaupen barneskole

 

Tiltak med positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole. En systematisk kunnskapsoversikt

Hvilke tiltak kan ha positiv innvirkning på barns overgang fra barnehage til skole?

 

Frafall i videregående opplæring - Kunnskapssenterets systematiske kunnskapsoversikt

Kapittel 3 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin systematiske kunnskapsoversikt om frafall i videregående opplæring. Denne artikkelen beskriver det systematiske arbeidet med å finne flest mulig

 

Frafall i videregående opplæring - Konklusjon, funn og kunnskapshull

Kapittel 6 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin oversikt om frafall i videregående opplæring. I denne artikkelen presenteres funnene og tiltakene (og måten de settes i verk på) som i følge

 

Frafall i videregående opplæring - En systematisk gjennomgang av forskningslitteraturen

Artikkel 4 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin systematiske kunnskapsoversikt om frafall i videregående opplæring. I denne artikkelen presenteres 18 studier som tar for seg tiltak som er prøvd

 

Frafall i videregående opplæring - Systematiske kunnskapsoversikter om frafall

Kapittel 2 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin oversikt om frafall i videregående opplæring. Her presenteres flere systematiske kunnskapsoversikter og litteraturgjennomganger som har undersøkt

 

Frafall i videregående opplæring - Tverrgående tema i tiltak som har effekt

Kapittel 5 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin oversikt om frafall i videregående opplæring.

 

Frafall i videregående opplæring - Anbefalinger

Kapittel 7 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin systematiske kunnskapsoversikt om frafall i videregående opplæring. Kunnskapsoversikten viser at det er en klar sammenheng mellom

 

Frafall i videregående opplæring - Sammendrag

Det er enighet i OECD-området om at frafall representerer et stort samfunnsproblem både fordi det er dyrt for samfunnet og fordi det har store kort- og langsiktige konsekvenser for den som ikke

 

Frafall i videregående opplæring - Effektstudier og gode beskrivelser av intervensjoner

Kapittel 1 av 7 i Kunnskapssenter for utdanning sin oversikt om frafall i videregående opplæring.

 

Effektstudier av tiltak mot videregående frafall: Verdt et (systematisk) forsøk!

Det er mange tiltak som har blitt gjennomført for å få ned frafallet i videregående opplæring. Dessverre er de sjeldent innført på en måte som gjør det mulig å vurdere om tiltakene har fungert etter

 

Å utvikle lærerprofesjonalitet

Å utvikle lærerprofesjonalitet handler om å samordne tiltak som har til hensikt å styrke læreren fra utdanningen og gjennom hele yrkesutøvelsen. Blant forskere er det bred enighet om at det er en

 

Forskning på skoleledelse - Tre kunnskapsoppsummeringer

Forskningen på ledelse har lenge vært preget av skiftende trender som har gått under betegnelser som for eksempel transformasjonsledelse, relasjonsledelse, læringsledelse og endringsledelse. Slike

 

Psykososialt læringsmiljø

Det psykososiale læringsmiljøet består av en rekke faktorer knyttet til skolearbeidet, skoleklassen og skolen. Det innbefatter samspill mellom lærere og elever og samspill mellom elever. I denne