Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Lærere på ungdomsskolen lærer mye av hverandre

Forskning: Samarbeid mellom lærere er vel så viktig som egen innsats for at ungdomsskolelærere skal bli enda bedre pedagoger.

Fagfellevurdert

Veiledningssamtaler med nyutdannede lærere: Hvilke tema prioriteres?

Denne artikkelen omhandler veiledning av nyutdannede lærere. Bakgrunnen for studien er et ønske om å utvikle ny kunnskap om den norske veiledningsordningen for nyansatte, nyutdannede lærere.

 

Åtte tips for å unngå møtefellene

Det er mye du kan gjøre for å få det beste ut av møtene på arbeidsplassen, mener forsker Viktoria Stray. Som for eksempel å «dra en Elon Musk».

Fagfellevurdert

Kollegaveiledning i høyere utdanning – en empirisk analyse av veiledningssamtaler

Ut fra vår studie ser en stram samtalestruktur for kollegaveiledning i store grupper ut til både å bli brukt og at deltakerne finner den nyttig.

Omtale

Syv verktøy for veiledning av nye lærere

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy som skal støtte nye læreres utvikling i yrket.

 

Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen

Rektorer, praksislærere og lærerutdannere bør samarbeide tettere om både teori og praksis for å gi lærerstudentene et bedre læringsmiljø.

 

Rektors ledergruppe gir merverdi

I ledergruppen opplever deltakerne kompetansemestring, risikofri sone og fokus på forbedring.

Blogg

Hvem skal ha ansvaret i barnehagen?

- Hvilke metoder og hvilke aktiviteter som bør vektlegges akkurat i denne barnegruppen akkurat nå, trenger man et pedagogisk skjønn for å kunne avgjøre.

Omtale

Rådgivning i skole og barnehage

I tillegg til direkte samtaler med barn og elever, mener førstelektor Adam Vogt at kollegaveiledning og foreldrerådgivning er svært aktuelle former for rådgiving.

 

Hva er implementering?

Implementering kan være omfattende og preget av kompleksitet, men hva er egentlig implementering? Her får du en liten innføring.

 

Fra fortellinger om klasserommet til forskende fellesskap

Samarbeidet med universitetsskolene om metoden Lesson Study viser at lærere ønsker muligheter til å bruke forskning aktivt som en del av sin praksis velkommen. Denne kompetansen bruker de i møte med

 

Når personleg kunnskap er sosialt robust

Kunnskap og kompetanse kan forvitre, bli feig og forsiktig og miste aktualitet før ein veit ordet av det. Difor treng personleg kunnskap ettersyn. Eit slikt ettersyn gjeld dei relasjonelle

 

Lesson Study for bedre læring

I Drammen har man gitt skolene i oppdrag å bruke Lesson Study som læringsmodell for hvordan de kan lære av egen praksis. Lærere og lærerstudenter har samarbeidet om gjennomføringen av oppdraget.

Fagfellevurdert

Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

Det er svært viktig at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidsforhold og organisering av veiledningsstøtte for nyutdannede lærere. I denne undersøkelsen har man sett spesielt på den faglig-profesjonelle

 

– Bruk ressurser på oppfølging av nye lærere

Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.

 

Videreutdanning og kunnskapsdeling: Læreres kunnskapskultur

Den enkelte skole og skoleeier har ansvar for at kunnskapsdeling skal gjennomføresnår lærere tar videreutdanning. I en studie undersøkes hvordan lærere som deltar i videreutdanning i engelsk og

 

Fem forskningsfunn som skolepolitikerne bør kjenne til

Hver elev som fullfører videregående skole gir en samfunnsgevinst på nesten én million kroner. 30 prosent av ungdommene som dropper ut av videregående skole oppgir ensomhet som årsak.

 

En stille revolusjon innenfor vurdering – men matematikklærerne henger etter

Matematikklærere skiller seg fra andre lærere ved at de i liten grad benytter seg av egenvurdering og hverandrevurdering – noen av dem tror det må være slik på grunn av fagets egenart. Det er de som

 

Lesson Study som metode i skolebasert kompetanseutvikling

Lesson Study kan være en god innfallsvinkel til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor ett eller flere av satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling.

Fagfellevurdert

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen

Hvordan deler lærere sin kunnskap med kollegaer når de er under videreutdanning? - Det er avgjørende å utvide utprøvingsarenaen til også å innebefatte personalrommet i tillegg til klasserommet.