Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Omtale

Syv verktøy for veiledning av nye lærere

I et nytt prosjekt skal forskere jobbe frem verktøy som skal støtte nye læreres utvikling i yrket.

 

Ønsker mer læringsfellesskap i lærerutdanningen

Rektorer, praksislærere og lærerutdannere bør samarbeide tettere om både teori og praksis for å gi lærerstudentene et bedre læringsmiljø.

 

Rektors ledergruppe gir merverdi

I ledergruppen opplever deltakerne kompetansemestring, risikofri sone og fokus på forbedring.

Blogg

Hvem skal ha ansvaret i barnehagen?

- Hvilke metoder og hvilke aktiviteter som bør vektlegges akkurat i denne barnegruppen akkurat nå, trenger man et pedagogisk skjønn for å kunne avgjøre.

Omtale

Rådgivning i skole og barnehage

I tillegg til direkte samtaler med barn og elever, mener førstelektor Adam Vogt at kollegaveiledning og foreldrerådgivning er svært aktuelle former for rådgiving.

 

Hva er implementering?

Implementering kan være omfattende og preget av kompleksitet, men hva er egentlig implementering? Her får du en liten innføring.

 

Fra fortellinger om klasserommet til forskende fellesskap

Samarbeidet med universitetsskolene om metoden Lesson Study viser at lærere ønsker muligheter til å bruke forskning aktivt som en del av sin praksis velkommen. Denne kompetansen bruker de i møte med

 

Når personleg kunnskap er sosialt robust

Kunnskap og kompetanse kan forvitre, bli feig og forsiktig og miste aktualitet før ein veit ordet av det. Difor treng personleg kunnskap ettersyn. Eit slikt ettersyn gjeld dei relasjonelle

 

Lesson Study for bedre læring

I Drammen har man gitt skolene i oppdrag å bruke Lesson Study som læringsmodell for hvordan de kan lære av egen praksis. Lærere og lærerstudenter har samarbeidet om gjennomføringen av oppdraget.

Fagfellevurdert

Når skolens behov blir viktigere enn formell kompetanse: Hvordan veilede nyutdannede lærere til å undervise i skolefag de ikke har?

Det er svært viktig at arbeidsgiver tilrettelegger arbeidsforhold og organisering av veiledningsstøtte for nyutdannede lærere. I denne undersøkelsen har man sett spesielt på den faglig-profesjonelle

 

– Bruk ressurser på oppfølging av nye lærere

Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.

 

Videreutdanning og kunnskapsdeling: Læreres kunnskapskultur

Den enkelte skole og skoleeier har ansvar for at kunnskapsdeling skal gjennomføresnår lærere tar videreutdanning. I en studie undersøkes hvordan lærere som deltar i videreutdanning i engelsk og

 

Fem forskningsfunn som skolepolitikerne bør kjenne til

Hver elev som fullfører videregående skole gir en samfunnsgevinst på nesten én million kroner. 30 prosent av ungdommene som dropper ut av videregående skole oppgir ensomhet som årsak.

 

En stille revolusjon innenfor vurdering – men matematikklærerne henger etter

Matematikklærere skiller seg fra andre lærere ved at de i liten grad benytter seg av egenvurdering og hverandrevurdering – noen av dem tror det må være slik på grunn av fagets egenart. Det er de som

 

Lesson Study som metode i skolebasert kompetanseutvikling

Lesson Study kan være en god innfallsvinkel til arbeidet med skolebasert kompetanseutvikling innenfor ett eller flere av satsingsområdene i Ungdomstrinn i utvikling.

Fagfellevurdert

Profesjonelle læringsfellesskap for lærere i videreutdanning – utvikling i kunnskapskulturen

Hvordan deler lærere sin kunnskap med kollegaer når de er under videreutdanning? - Det er avgjørende å utvide utprøvingsarenaen til også å innebefatte personalrommet i tillegg til klasserommet.

 

Lærere får hjelp i klasserommet – Lokalt utviklingsarbeid for inkludering og utvikling av læringsmiljø

Denne artikkelen omhandler det lokale utviklingsarbeidet som foregår i mange kommuner. Målet med dette arbeidet er å etablere og utvikle nye måter å hjelpe skolene med å gi et forsvarlig

 

Konflikt, samarbeid, tid: Hvordan gjøre Elias Rukla til en kunnskapsarbeider?

Konflikten mellom lærerorganisasjonene og KS i fjor høst handlet om tid. På overflaten. Bak motsetningene lå det også oppfatninger om hva lærervirket er og hvordan skolen best kan utvikles. Partene

Fagfellevurdert

Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning?

Hensikten med denne artikkelen er å løfte fram spor av kritisk tenkning i veiledning som innspill til utvikling av innhold og arbeidsmåter i lærerutdanningene og i veilederutdanninger. Dette for at

 

Lærervurdering – en krevende øvelse

Lærervurdering har blitt et aktuelt tema i norsk utdanningspolitikk. Spørsmålet er hvordan en ordning med lærervurdering skal innrettes for at ordningen skal ha gunstige virkninger for norsk skole.