Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Engelsk skriveundervisning i videregående skole – et behov for Støttende skriveundervisning

Denne artikkelen presenterer hovedfunnene fra et doktorgradsprosjekt om skriving i engelskfaget.

Omtale

Grunnskolelærerutdanningen får penger til nytt prosjekt

Etter tre forsøk får endelig Lærerutdanninga tilskudd fra Forskningsrådets program FINNUT. Til høsten starter LAB-TEd opp.

 

Engelsk VG1: Nye læringsstøttende prøver

Nye læringsstøttende prøver i engelsk gjør det mulig å følge elevers utvikling gjennom det første året i videregående skole. Prøvene omfatter lesing, lytting og bruk av engelsk.

 

20 år med engelskundervisning på 1. trinn: Har vi grunn til å feire?

Norge var tidlig ute med å innføre engelsk på 1. trinn. Men etter 20 år med engelsk for seksåringene har man i liten grad undersøkt hvilke praksiser som preger engelskundervisningen og om disse er

 

Uttaleundervisning i verdensspråket engelsk

I læreplanen presenteres engelsk som et verdensspråk vi trenger i møte med mennesker fra andre land. Samtidig skal lærere sørge for at elevene bruker «sentrale mønstre for uttale». I en studie er

 

Om å snakke norskengelsk

Læreplanen i engelsk er vag når det gjelder uttale, men siden kommunikasjon står sentralt i formålet for engelskfaget, kan man tenke seg at det viktigste er at uttalen er forståelig. En studie har

 

Om å differensiere engelskundervisningen

Utvikling av elevenes språkferdigheter er sentralt i engelskfaget, og det vil være nærliggende å tenke at færre elever i klasserommet gir mulighet for økt differensiering. En videostudie har

 

Tidspress gjør at engelsklærere velger enkle løsninger

Engelsklærere og norsklærere bør samarbeide mer om elevenes leseferdigheter, mener forsker.

 

Videoobservasjoner av engelskundervisning på ungdomstrinnet

Videostudien LISE analyserer kvalitet på undervisningen på 9. og 10. trinn i fagene matematikk, norsk, engelsk, fremmedspråk, samfunnsfag og naturfag. Her presenteres funn fra ett av disse fagene –

 

Guttene tar igjen jentene i engelsk lesing

For første gang i Norge har elevers leseferdigheter i norsk og engelsk blitt sammenlignet i stor skala. Et av de tydeligste funnene er at det er mindre forskjeller mellom guttenes og jentenes

 

FYR – samarbeid for bedre læring på yrkesfag

Alle elever i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene må få en opplæring i fellesfagene norsk, matematikk, engelsk og naturfag som de opplever som relevant i hverdagen og som er rettet mot framtidig

Omtale

Alle elevane vart flinkare til å skrive

Uansett kor flinke dei var i forkant, gjekk alle elevane opp med nesten ein karakter etter undervisningsopplegget til May Olaug Horverak. Ho disputerer i desse dagar på ei doktoravhandling om

 

Videregående engelsk: God nok læreplan for gode nok lærere

Kunnskapsløftets fagplan i engelsk på videregående får kritikk for å være for omfattende og vag, og for at den oppmuntrer til overflatisk undervisning. Læreplanen vil allikevel fungere der læreren

 

Tre myter om engelsk på yrkesfag. Betydningen av å se elevenes helhetlige kompetanse

Ny forskning på engelskfaget i videregående skole viser at det er avgjørende å se elevenes helhetlige kompetanse og bygge på det de allerede mestrer. Hvis vi primært ser på statistikk som viser

 

Lost opportunities - Noen tanker om tapte muligheter i dagens engelskundervisning

Mange elever blir passive fordi de ikke ser sammenhengen mellom engelsken de har lært og bruker i fritiden og det man holder på med i skolen. Skolen sløser med mulighetene dersom den ikke i større

 

Erfaringer med formativ skrivevurdering i engelsk

I små fag med få timer kan det være vanskelig å få til gode formative vurderingspraksiser, og det kan skape konflikt mellom elevers og læreres oppfatninger av hvordan dette skal praktiseres. Men det

Omtale

Doktorgrad på vurdering i engelskfaget

Tony Burner har som første i Norge tatt doktorgraden på hvordan «Vurdering for læring» praktiseres i engelskfaget i grunnskolen.

Fagfellevurdert

Engelsk som tredjespråk: Har lærere kompetanse til å støtte flerspråklighet?

- I hvilken grad føler engelsklærere i Norge seg forberedt på å undervise i flerkulturelle og flerspråklige klasserom?

 

«Riktig» engelsk uttale

Oxford-engelsk eller en standard amerikansk-engelsk blir gjerne sett på som mål for den som skal lære seg å snakke engelsk i Norge, men dette er ikke nødvendigvis de mest forståelige formene for

 

– Dataspilling gjør unge bedre i engelsk

Ungdom som spiller mye dataspill på nett blir bedre i engelsk enn andre. Noen av elevene scorer langt bedre i engelsk enn i norsk. Totalt 10 331 elever ble undersøkt i to nasjonale undersøkelser.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter