Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hvorfor er det viktig at lærere og andre profesjoner skal kunne ytre seg fritt?

Lærere, leger og andre profesjoner opplever at de ikke kan ytre seg fritt om egne arbeidsforhold. Hva skjer med styringen av profesjonene og i hvilken grad tør man å uttale seg overfor makten i

Omtale

Lærere favoriserer jenter

Bidrar lærerne til å skape og opprettholde kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner der gutter blir skoletapere? Funn i stipendiat Ann Gustavsens doktorgradsavhandling kan tyde på det.

Fagfellevurdert

Kva spesialundervisning handlar om

Kva handlar spesialundervisning om, og kva funksjon har den? Artikkelen peikar på tre ulike moment som forklarar kvifor kvaliteten på opplæringa av elevar som får spesialundervisning varierer mykje.

Fagfellevurdert

Læreres vurderinger av ulike elevgrupper i skolen

Ethvert samfunn har sine normer for normalitet og avvik. Dette uttrykkes og kategoriseres i hva som lovlig og ulovlig, rett og galt, naturlig og unaturlig, friskt og sykt, osv.

 

Bekymret for et barn?

Når bør du varsle barnevernet, hvordan gjør du det og hva skjer da? Her får du svaret.

 

Har favoritter i barnehagen

Annenhver barnehageansatt har et favorittbarn, viser ny undersøkelse. -Hvis du blir så bergtatt av en unge, ser du ikke de andre barna, sier barnehageforsker Sonja Kibsgaard.

 

Makt og tillit

Hva kan spenningsforholdet mellom makt og tillit bety for utfordringen med å skape en felles oppdrags- og kvalitetsforståelse i barnehage og skole?

Omtale

– Er utfordrende barn skolens avfall?

Ny forskning stiller spørsmål om skolen ser på utfordrende elever som skolens avfall, som noe de helst ville vært foruten.

 

Hvordan kan skolen utjevne kjønnsforskjeller?

Mange gutter blir hengende etter allerede fra skolestart, og scorer langt dårligere enn jentene både faglig og sosialt og når det gjelder motivasjon og arbeidsinnsats, forteller Thomas Nordahl, SePU

 

Uhøflighet som tolkeutfordring

Uhøflighet i tolkede samtaler i offentlig sektor er mer utbredt enn man tror, og tolker opplever uhøflighet fra begge tolkebrukere - de offentlig ansatte og de minoritetsspråklige.

 

Et språk for etikk: Læreres profesjonsetiske forståelser og praksis

Lærere er opptatt av profesjonsetikk, men mangler ofte et profesjonelt språk for etiske problemstillinger. Det kan føre til at det blir vanskelig å føre gode diskusjoner innad i et kollegium om saker

 

Når barnet blir gjort til studieobjekt

Under pedagogisk dokumentasjon er det en risiko for at barn blir mer studieobjekter enn subjekter. Som barnehagelærer må du også rette blikket mot deg selv, ikke bare mot barnet, mener forsker.

 

Ta vare på tvilen!

Usikkerhet og tvil er nødvendige vilkår for at de ansatte i barnehagen skal kunne ta beslutninger og gjøre etiske vurderinger, mener barnehageforsker.

Svensk — Fagfellevurdert

Lærerens etiske dillemaer og den økende rettsliggjøringen i Sverige

– Å gripe inn mot en kollega som opptrer etisk uforsvarlig mot elever er noe av det vanskeligste lærere gjør.

 

Etiske dilemma ved læringsanalyse

Etter en rekke entusiastiske innledninger ved åpningen av SLATE, det nye senteret for læringsanalyse, konfronterte Tore Hoel forsamlingen med følgende spørsmål: Vil det være lovlig å drive

Omtale

Lærere og prester velger taushet foran meldeplikt

Til tross for at meldeplikten er overordnet taushetsplikten, er det nettopp taushetsplikten som er begrunnelse når Kjartan Leer-Salvesen avdekker at viljen til å melde fra til barnevernet i det

 

Barnehagelæreres forståelser av demokrati

Barnehagelæreres forståelser av demokrati har betydning for arbeidet med barns medvirkning i barnehagen.

Kronikk

Plagiering – fusk eller bare uvitende?

- Etisk kildebruk handler om akademisk redelighet og respekt for andres arbeid. Men det er også nødvendig å mestre håndverket akademisk skriving.

Fagfellevurdert

Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold

Denne artikkelen har til hensikt å undersøke om elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold, kan bidra til å forklare kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner.

 

Ironi i skolen og i klasserommet

Ironi er populært. Språkbruken gir status og anseelse, men veien fra ironi til utrygghet og hån kan være kort. Derfor bør kunnskap om ironi tidlig inn i barneskolen.

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter