Etiske ledere er ærlige og rettferdige og har tillit hos de ansatte.

Alle ansatte i barnehagen har et ansvar for å opptre i tråd med barnehagens formål og verdigrunnlag og representere barnehagen på en god måte i møte med andre. Som utdannet barnehagelærer og representant for barnehagelærerprofesjonen forventes det at en opptrer i henhold til det som anses som god profesjonsetikk. Barnehagelærere har ansvar for å dekke barns behov for omsorg og deltakelse i lek og for å fremme barns læring, utvikling og danning. Det er et ansvar som krever kontinuerlige faglige og etiske overveielser og avgjørelser ().

Lederes etiske ansvar

Etikk er sentralt i arbeidslivet. Det er viktig at ledere og medarbeidere i organisasjoner opptrer etisk. Det blir klart når en tenker på de konsekvensene uetisk opptreden kan ha. Eksempler på slik uetisk opptreden vil være ulike former for juks, løgn, tvilsom markedsføring, maktmisbruk og trakassering. Som leder utøver man innflytelse på andre. Det innebærer at ledere har et stort ansvar, også et etisk ansvar. Mange etiske spørsmål oppstår i situasjoner der ledere skal ivareta sitt lederansvar. I enhver beslutning vil etiske spørsmål være involvert, enten implisitt eller eksplisitt (). Lederes etiske ansvar handler om å behandle medarbeidere med verdighet og respekt (). Det er lederens ansvar å sikre etiske beslutninger og å utvikle en organisasjonskultur som fremmer etisk atferd i organisasjonen (). Etisk atferd er atferd der en viser respekt for andre, og er ansvarlig og pliktoppfyllende. Du er rettferdig og lojal og krenker ikke andre. Du lytter og er åpen for andre. Å sikre dette kan være en stor utfordring for mange ledere. Også hver enkelt ansatt har ansvar for å opptre etisk.

Etikken som rettesnor

Etikken gir ledere en rettesnor for god og konstruktiv ledelse av seg selv og andre. Etikk er den delen av filosofien som forsøker å svare på «hva er godt», «hva er det rette», «hva er gode og rette valg», «hva er gale valg» «hvordan bør man oppføre seg» og «hvordan bør man handle». Gjennom svar på slike spørsmål gir etikken en rettesnor for valg og handlinger.

Etiske teorier som kan guide ledere, kan deles inn i noen hovedgrupper. For det første teorier som fremhever at konsekvensene av lederes handlinger avgjør hva som er rett eller galt å gjøre (konsekvensetikk). For det andre teorier som fremhever pliktene eller reglene som må styre lederes handlinger for at de skal være moralske (pliktetikk). For det tredje teorier som retter fokus mot lederes karakter og hvilke dyder eller verdier som gjør dem til en moralsk person (dydsetikk).

Etiske retningslinjer

Mange organisasjoner har utarbeidet etiske retningslinjer som gir ledere og ansatte noen praktiske retningslinjer for hvordan de skal opptre og oppføre seg. Disse retningslinjene skal sikre realiseringen av verdier om hva som er rett og galt. Det kan for eksempel være retningslinjer knyttet til å motta gaver og andre ytelser og for behandling av intern informasjon.

Utdanningsforbundet har utarbeidet en etisk plattform for barnehagelærere, grunnskolelærere og ledere i barnehage og skole som klargjør deres etiske ansvar (). Plattformen viser til de grunnleggende verdiene og prinsippene som lærerprofesjonen er forpliktet på. Det betyr at arbeidet skal bygge på menneskerettighetene og menneskeverdets ukrenkelighet og respekt for den enkeltes egenart og personlige integritet (rett til selvstendighet og til ikke å bli krenket). Utdanningsforbundets etiske plattform slår fast at det ikke skal forekomme noen form for undertrykkelse, indoktrinering eller fordomsfulle vurderinger i barnehagen, at barnehagebarn har rett til medvirkning, og at alle har rett til personvern. Det vil si rett til et privatliv og til å bestemme over egne personopplysninger.

Mange barnehager og barnehageeiere har utarbeidet egne etiske retningslinjer. De minner gjerne de ansatte om deres forpliktelse til å kjenne til og overholde taushets- og opplysningsplikten og å behandle personopplysninger i samsvar med loven. De kan også inneholde retningslinjer for bruk av bilder i dokumentasjon og publisering av bilder av barna i sosiale medier og stille noen forventninger til de ansatte.

Etisk ledelse

Det er et krav til ledere i barnehagen at de utøver etisk ledelse. En styrer uttalte i et intervju følgende om etisk ledelse: «For meg handler etisk ledelse om å etterleve selv det jeg vil at barnehagen skal stå for, være en god rollemodell, utøve verdibasert ledelse, være varm og tydelig, validere følelser hos ansatte, barn og foreldre og være opptatt av systematisk refleksjon».

Etisk ledelse handler om at ledere selv må vise passende atferd, og om at de må fremme passende atferd hos medarbeidere (). Etisk bevisste ledere er rollemodeller for medarbeiderne og viser hva som er akseptabel atferd. Etiske ledere kommuniserer og begrunner sine handlinger. De belønner etisk atferd og slår ned på uetisk atferd. For å øke sannsynligheten for etiske handlinger, kreves det eksplisitte begrunnelser og avveininger som fellesskapet kan diskutere og vurdere. Det er derfor viktig at ledere forteller om bakgrunnen for beslutninger de tar. Etisk ledelse innebærer å skape, opprettholde og videreutvikle en etisk bevissthet i barnehagen, etablere og vedlikeholde etisk refleksjon i organisasjonen og sørge for at etiske standarder og normer etterleves. Det er ikke nok å uttrykke normer for å øke den etiske refleksjonen i barnehagen. Normene må etterleves og videreutvikles.

Fem prinsipper

trekker fram fem prinsipper for etisk ledelse som kan spores helt tilbake til Aristoteles. Etiske ledere respekterer andre (1). Det innebærer at lederen lytter til medarbeidere og tar deres synspunkter på alvor. Etiske ledere tjener andre (2). Det betyr at etiske ledere bryr seg om sine medarbeidere og tar vare på dem. Etiske ledere er rettferdige. De er opptatt av rettferdighet (3). Hvis de behandler medarbeidere ulikt, begrunner de det på en klar og fornuftig måte. Etiske ledere er ærlige, og gjennom det skaper de tillit (4). Etiske ledere er opptatt av å bygge fellesskap og av hva som er til felles beste (5).

I dette ligger det at etisk ledelse reflekterer verdier som altruisme (uselviskhet), medfølelse, ærlighet og rettferdighet. Etiske ledere uttrykker slike verdier og handler i tråd med sine uttrykte verdier (). Ut fra dette kan vi si at etiske ledere fremstår som ærlige og til å stole på. De er rettferdige og prinsipielle beslutningstakere. De bryr seg om både folk og samfunnet. De opptrer etisk både i arbeidssammenheng og i privatlivet ().

Forventningene til ledere om å være etiske ledere og utøve etisk ledelse kan ut fra det som er trukket fram ovenfor, oppsummeres med at ledere forventes å være ærlige, tillitsskapende og rettferdige. En leder forventes å framstå som et moralsk forbilde. Ledere forventes å opptre etisk i alle sammenhenger og arbeide aktivt for å fremme etisk atferd hos alle ansatte. Ledere forventes å vise i praksis at de ønsker å utvikle en organisasjonskultur hvor etisk refleksjon er en selvfølgelig del av alle beslutningsprosesser.

Avslutning

Kravet og forventningen om at ledere i barnehagen skal utøve etisk ledelse, betyr at de må være bevisst hvordan de opptrer overfor medarbeidere, barn, foreldre og andre. De må være bevisst på at de er rollemodeller. Barnehageledere har ansvar for å sikre etisk refleksjon og for å skape og vedlikeholde en etisk bevissthet i barnehagen. De har også ansvar for at barnehagen har etiske retningslinjer, som de sørger for å etterleve i praksis. Det betyr at lederne må sørge for innsyn i og diskusjon rundt viktige avveininger og avgjørelser. Etisk ledelse er avgjørende for å drive en barnehage i tråd med verdigrunnlaget og målsettingene i rammeplanen.

Litteraturhenvisninger

BEAUCHAMP, T.L. & BOWIE, N. E. (1988). Ethical Theory and Business. Journal of Business Ethics 7 (11), 846–880.

BROWN, M. E., TREVINO, L.K. & HARRISON, D.A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Decision Processes, 97(2), 117–134.

BROWN, M. E. & TREVIÑO, L. K. (2006). Ethical Leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17, 595–616.

MIHELIČ K. K., LIPIČNIK, B. & TEKAVČIČ M. (2010). Ethical Leadership. International Journal of Management & Information Systems, 14 (5), 31–41.

NORTHOUSE, P. G. (2016). Leadership. Theory & Practice (7. utg.). Sage

THOLIN, K. R. (2021). Profesjonsetikk for barnehagelærere. Fagbokforlaget.

UTDANNINGSFORBUNDET. Lærerprofesjonens etiske plattform. https://www.utdanningsforbundet.no/larerhverdagen/profesjonsetikk/om-profesjonsetikk/larerprofesjonens-etiske-plattform/

YUKL, G., MAHSUD, R., HASSAN, S. & PRUSSIA, G. E. (2013). An improved Measure of ethical Leadership. Journal of Leadership & Organizations Studies, 20(1), 38–48.