Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Engelsk — Fagfellevurdert

Den doble meningsdannelsen av begrepet Kulturellt mangfold i lærerutdannerdiskurser

Kulturelt mangfold anses å være en viktig del av vestlige utdanningssystemer. Hvordan blir kulturelt mangfold forstått i praksis?

 

Lærernes status

Det er en generell oppfatning at læreryrkets status har falt. En undersøkelse viser imidlertid at læreren ikke nødvendigvis har lavere status enn andre yrkesgrupper innenfor samme utdanningsnivå. Og

Fagfellevurdert

Når kunnskap blir styrende: Læreres rekontekstualisering av nye kunnskapsformer

Hvordan tar lærerne i bruk ny kunnskap og setter den i sammenheng med eksisterende praksis?

 

Spenningen mellom kontroll og læring - Bruk av nye vurderingsverktøy i utdanningssektoren

Nye vurderingsverktøy som ble innført som en del av et nasjonalt kvalitetsvurderingssystem, har bidratt til å endre måten skolen blir styrt på. Resultatstyringen kan sies å ha en dobbel funksjon; den

 

Nye verktøy og rutiner for resultatoppfølging

Nasjonale prøver får stadig større betydning, men vi vet fortsatt lite om hvordan resultatene blir tatt i bruk av kommuner, skoleledere og lærere. Vi har også begrenset kunnskap om hvordan tiltak som

Fagfellevurdert

Relasjonsorientert praksis og stabile læringsfellesskap - kontekstuelle og relasjonelle forhold i klasserom på skoler med lite atferdsproblemer

Klasseledelse og gode relasjoner til elevene er viktig for å begrense omfanget av atferdsproblemer. Denne studien viser imidlertid at også måten undervisningen blir organisert på, og hvilke