Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Flere minoritetsspråklige barn i barnehagen

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen stiger. Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenheng ved at «barnet og barnets foresatte har et

 

Evaluering av særskilt språkopplæring og innføringstilbud

Særskilt språkopplæring er viktig, men ikke nødvendigvis tilstrekkelig, for å styrke elever med annet morsmål enn norsk og samisk sin mulighet for å fullføre og bestå opplæringen. Dette er et av

 

En flyktningkompetent skole

Antallet mindreårige asylsøkere har økt betydelig den siste tiden. Da er det viktig å gi en opplæring som tilpasses elevenes behov og som bidrar til å normalisere deres hverdag.

 

Kostnader ved mangelfull utdanning av asylsøkere og flyktninger

Et godt skoletilbud vil være sentralt for integrering og gi muligheter til aktiv deltakelse i arbeidsliv og samfunn. Rapporten peker på mangelfull kompetanse blant lærere i opplæring av

 

Flere språk – bedre resultat

Nyankomne elever har større sjanse til å klare seg i skolen om de får anledning til å veksle mellom språk de kan, og det nye språket de skal lære seg.

 

Ivaretas barns språkkunnskaper i skolen?

Hver tredje elev i norsk grunnskole snakker et annet språk i hjemmet. Men denne språkkompetansen utnyttes ikke i skolen.

 

Er det mange måter å være norsk på?

Det religiøse mangfoldet blir ikke godt nok ivaretatt i barnehagen i dag. Den kristne protestantismen blir bekreftet som «den norske felleskulturen», en samfunnskultur i entallsform. Mens andre