Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen stiger. Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenheng ved at «barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk». I 2017 var det 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage i Norge. Det er en økning på 5 prosent fra 2016. Totalt er 17 % av barna i norske barnehager minoritetsspråklige, og det er de store kommunene som har høyest andel. Det har vært en jevn økning minoritetsspråklige barn i norske barnehager i alle aldersgrupper de siste fem årene.

Barnehagen, et trygt sted å være

Det er i dag sterk enighet om at barnehagen er et viktig satsningsområde for integrering og sosialisering, og det er derfor viktig at personalet har kunnskap og kompetanse til å ta imot alle barn til enhver tid. Barna skal møte voksne de kan føle seg trygge på og bli inkludert i barnegruppen.

Barna som en ressurs

Selv om mange minoritetsspråklige barn ikke kan norsk når de starter i barnehagen, kan de ofte ha et godt ordforråd på sitt morsmål. Det er viktig at personalet ser på barna som en ressurs og reflekterer over hvordan de kan bruke kunnskapene barna kommer med i barnehagen. Kan vi lære oss noen sanger på språket deres? Kan vi telle til ti? At barna blir kjent med språk og tradisjoner fra flere land, er en berikelse for hele barnegruppen. I tillegg kan det oppleves som trygt for barn å se og oppleve sanger, fortellinger og leker de kjenner fra hjemlandene sine.

Inkludering av foreldre

Inkludering gjelder ikke bare barna, men også foreldrene. Det kan være utfordrende for mange foreldre å sende barna i barnehagen. Mange kan oppleve hverdagen i norske barnehager som svært forskjellig fra egne erfaringer fra hjemlandet. Det er derfor viktig at personalet skaper gode relasjoner og har en god kommunikasjon med foreldrene.

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen stiger. Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenheng ved at «barnet og barnets foresatte har et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk». I 2017 var det 48 700 minoritetsspråklige barn i barnehage i Norge. Det er en økning på 5 prosent fra 2016. Totalt er 17 % av barna i norske barnehager minoritetsspråklige, og det er de store kommunene som har høyest andel. Det har vært en jevn økning minoritetsspråklige barn i norske barnehager i alle aldersgrupper de siste fem årene.

NAFOs nettressurser

NAFOs nettsider finner du mye informasjon om hvordan man kan jobbe med flerspråklighet i barnehagen. På Tema Morsmål finner du blant annet sanger og fortellinger på forskjellige språk.