Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) er en del av Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – storbyuniversitetet. NAFO skal bidra til at flerspråklige og flerkulturelle perspektiver blir ivaretatt i alle ledd i utdanningssystemet. NAFO driver et landsdekkende arbeid for å fremme tilpasset og god opplæring av minoritetsspråklige barn, unge og voksne i inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

NAFO samarbeider med mange ulike aktører innenfor opplæringsfeltet. I tillegg til å delta i forsknings- og utviklingsprosjekter internt på OsloMet, blir mange av oppdragene gitt av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). NAFO samarbeider videre med kommuner, fylkeskommuner, barnehager, skoler og voksenopplæringssentre i hele Norge. NAFO leder nasjonale nettverk og deltar i nettverk med universiteter, høyskoler, kompetansetilbydere og skolefaglige myndigheter i Norden og Europa.

Les mer på: NAFO - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring