Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Fra kognitiv overbelastning og skolevegring til trivsel på skolen hos en gutt med autisme

Denne artikkelen tar utgangspunkt i foreldrenes perspektiv og beskriver hvordan det tverrfaglige samarbeidet mellom foreldre, grunnskolen, barneog ungdomspsykiatrisk avdeling og pedagogisk-psykologisk

 

Mobbing og oppdragelse

Er kunnskapen og praksisen i barnehage og skole god nok for å forebygge og stoppe forekomst av mobbing og krenkende atferd? Artikkelforfatteren påpeker her at riktig hjelp til foreldre med store omsor

 

Mobbing – et individ– eller systemproblem?

Mobbing er ikke et individproblem selv om eleven blir den som erfarer og bærer belastningene. Det er snarere et symptom på et systemproblem som bør møtes med en annen medisin enn individuelle tiltak o

Fagfellevurdert

Samarbeid mellom skulen og foreldre til barn med spesialundervisning

Korleis opplever foreldre til elevar med spesialundervisning samarbeidet med skulen, og korleis kan denne opplevinga forståast?

 

Spesialpedagogens sårbarhet i møte med elevers krenkende atferd

Artikkelforfatteren har skrevet en doktorgradsavhandling basert på dybdeintervjuer av fjorten lærere som alle hadde vært utsatt for krenkelser fra elever i form av vold eller trussel om vold. I denne

 

Barn og unge med problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen

Seksuelle overgrep mot barn er et alvorlig brudd på menneskerettighetene med enorme negative konsekvenser. Forskning viser at en stor andel av alle overgrep begås av andre barn eller unge. Siden det e

 

Forsterket oppfølging i overgangen barnehage–skole for barn med utfordrende atferd

Overgangen mellom barnehage og skole er sårbar for alle barn, og ekstra sårbart hvis et barn har utfordrende atferd. Denne artikkelen tar utgangspunkt i et utviklingsarbeid i Ålesund kommune der fokus

Fagfellevurdert

‘Jeg fikk utfordret meg selv!’ – Elevsentrert læring for elever med utviklingshemming

Elevmedvirkning danner et viktig fundament for selvbestemmelse, men både selvbestemmelse og elevmedvirkning er ofte mangelvare for elever med utviklingshemming. I denne artikkelen reflekteres det over

Fagfellevurdert

Spesialpedagogisk kompetanseutvikling

I europeisk sammenheng oppsto spesialpedagogisk praksis sist på 1700-tallet. Skandinaviske land kom snart etter. Norge var tidlig ute med statlig ansvar for opplæringen fra slutten av 1800-tallet. Fra

Fagfellevurdert

Spesialundervisning for elever med utviklingshemming – et nødvendig område?

Forfatteren av denne artikkelen påpeker at det de siste årene har vært svært lite forskning og utviklingsarbeid når det gjelder elever med utviklingshemming. Her drøftes mulige årsaker til dette og en

Fagfellevurdert

Jenter og kvinner med høytfungerende autisme i ungdoms- og voksenalderen: Kognitive og sosiale problemer og kamuflering av autismen

Fordi autismen kommer noe annerledes til uttrykk hos jenter/kvinner enn hos gutter/menn, kan fagfolk ha vansker med å identifisere den. I denne artikkelen rettes søkelyset mot jenter og kvinner med en

 

Spredning av kompetanse i Pivotal Response Treatment i Norge

Artikkelforfatteren påpeker at implementering og spredning av kompetanse i kunnskapsbaserte intervensjoner kan være utfordrende. Denne artikkelen beskriver et systematisk arbeid for å spre kompetanse

 

Autismespekterforstyrrelser og auditive prosesseringsvansker

Denne artikkelen gjennomgår og beskriver forskning om auditiv prosessering og vansker knyttet til dette for personer med autismespekterforstyrrelser. Artikkelforfatterne har erfaring med at hørseltekn

 

Fra åpen dør til å stange hodet i veggen. Foreldres erfaringer med skole-hjem-samarbeid når barna og de unge har en sjelden diagnose

Skolen har fortsatt et stort forbedringspotensial når det gjelder å skape et skole-hjem-samarbeid som er tuftet på gjensidighet, myndiggjøring og ressursorientering. En økt bevissthet om hvordan en ka

Fagfellevurdert

Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv Erfaringer med ICDP (International Child Development Programme) i skole og barnehage

Relasjonskompetanse vektlegges i forskingen som viktig i utøvelse av pedagogisk virksomhet. I denne artikkelen undersøker vi en måte å trene og utvikle slik relasjonell kompetanse.

Fagfellevurdert

Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål

Leseforståelse er viktig i barns læring. Det er en sammenheng mellom leseforståelse og narrative ferdigheter, eller evnen til å skape en fortelling. I denne artikkelen presenteres en studie hvor forsk

Fagfellevurdert

Lærar-elev-relasjonen som beskyttande faktor eller risikofaktor for elevar med spesialundervisning

Gode relasjonar mellom lærar og elev er viktig for alle elevar. Gjeld dette særleg for elevar med spesialundervisning?

Fagfellevurdert

“Det smarteste var å ikke være smart” – evnerike elevers skolelivskvalitet

- Opplæringen fremsto som tilfeldig og lite tilpasset de behovene som elevene hadde, vister studie av åtte elevers tilbakeblikk på skolegangen. For noen innebar dette at de ga opp og ble underytere og

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og hj

 

Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon

Forfatteren av denne artikkelen drøfter om tidlig oppdagelse av svakheter i de kognitive funksjonene som lesing og skriving bygger på, kan identifisere barn i risiko for dysleksi. Spørsmålet er så om