Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Spredning av kompetanse i Pivotal Response Treatment i Norge

Artikkelforfatteren påpeker at implementering og spredning av kompetanse i kunnskapsbaserte intervensjoner kan være utfordrende. Denne artikkelen beskriver et systematisk arbeid for å spre kompetanse

 

Autismespekterforstyrrelser og auditive prosesseringsvansker

Denne artikkelen gjennomgår og beskriver forskning om auditiv prosessering og vansker knyttet til dette for personer med autismespekterforstyrrelser. Artikkelforfatterne har erfaring med at

 

Fra åpen dør til å stange hodet i veggen. Foreldres erfaringer med skole-hjem-samarbeid når barna og de unge har en sjelden diagnose

Skolen har fortsatt et stort forbedringspotensial når det gjelder å skape et skole-hjem-samarbeid som er tuftet på gjensidighet, myndiggjøring og ressursorientering. En økt bevissthet om hvordan en

Fagfellevurdert

Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv Erfaringer med ICDP (International Child Development Programme) i skole og barnehage

Relasjonskompetanse vektlegges i forskingen som viktig i utøvelse av pedagogisk virksomhet. I denne artikkelen undersøker vi en måte å trene og utvikle slik relasjonell kompetanse.

Fagfellevurdert

Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål

Leseforståelse er viktig i barns læring. Det er en sammenheng mellom leseforståelse og narrative ferdigheter, eller evnen til å skape en fortelling. I denne artikkelen presenteres en studie hvor

Fagfellevurdert

Lærar-elev-relasjonen som beskyttande faktor eller risikofaktor for elevar med spesialundervisning

Gode relasjonar mellom lærar og elev er viktig for alle elevar. Gjeld dette særleg for elevar med spesialundervisning?

Fagfellevurdert

“Det smarteste var å ikke være smart” – evnerike elevers skolelivskvalitet

- Opplæringen fremsto som tilfeldig og lite tilpasset de behovene som elevene hadde, vister studie av åtte elevers tilbakeblikk på skolegangen. For noen innebar dette at de ga opp og ble underytere

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og

 

Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon

Forfatteren av denne artikkelen drøfter om tidlig oppdagelse av svakheter i de kognitive funksjonene som lesing og skriving bygger på, kan identifisere barn i risiko for dysleksi. Spørsmålet er så om

 

Kontekstmodellen – systemisk tilnærming til atferdsproblemer

Denne artikkelen beskriver en 10-trinns prosess for problemløsning av atferdsproblemer. Modellen som artikkelforfatteren har utviklet og kalt Kontekstmodellen, bygger på den analytiske prosessen i

 

Cool Little Kids– pilotutprøving av et angstforebyggende program for foreldre

Artikkelen beskriver gjennomføring av det angstforebyggende foreldretreningsprogrammet Cool Little Kids (CLK). Programmet ble gjennomført i løpet av en helg og en oppfølgingsdag. Fire foreldrepar til

Fagfellevurdert

Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

Jenter med voldelig atferd trives dårligere, føler seg mer isolert og opplever sitt klassemiljø og relasjoner til medelever dårligere enn det gutter med voldelig atferd gjør.

 

«Det passe uvanlige»

Denne artikkelen omhandler hvordan vi bør bli oss mer bevisst vår retorikk og ordbruk når vi kommuniserer med barn og unge som har en vanskelig hverdag. Artikkelforfatterne påpeker at hvis

 

Rett til likeverdig skoletilbud for alle? PPTs sakkyndighetsarbeid når det gjelder elever med multifunksjonshemming

Denne artikkelen drøfter hvordan man kan gi elever med omfattende multifunksjonshemming et likeverdig skoletilbud slik de har rett på. Siden det dreier seg om en lavfrekvent gruppe, kan man ikke

 

Skaper vi språkforskjeller mellom jenter og gutter i barnehagen?

Denne artikkelen handler om at statistikk og forskning de siste årene stadig har fremstilt gutter som «tapere» i utdanningssystemet som helhet og spesielt når det gjelder språklig kompetanse.

 

Kompetente hjelpere? En teoretisk undersøkelse av systemrettet kompetanse i PP-tjenesters sakkyndighetsarbeid

En teoretisk undersøkelse av systemrettet kompetanse i PP-tjenesters sakkyndighetsarbeid. Er PP-rådgivere kompetente nok til å hjelpe skoler med å utvikle kompetanse som bidrar til inkludering av

 

Hvordan forstå skolevegring

De aller fleste barn og ungdom trives og er motiverte for å gå på skolen. Likevel tyder undersøkelser på at så mange som ti tusen norske skolebarn har skolevegring. Denne artikkelen tar for seg

 

Sårbare elever i skolen - Ulike perspektiver og tilrettelegging av læringsmiljøet

Artikkelen tar utgangspunkt i de elevene som er mer sårbare enn andre. Med relevant empiri og teori som bakgrunn belyses ulike perspektiver på sårbarhet og betydningsfulle sider ved læringsmiljøet.

 

Når det umulige skjer – om å leve og å dø

Denne artikkelen tar for seg det alvorlige temaet om når et barn blir alvorlig syk og dør. Temaet blir belyst fra flere synsvinkler både barnets og den aller nærmeste familiens, samt hvordan

 

Synspedagogen – en brobygger

Denne artikkelen omhandler de nesten 25 prosent av elevene som ifølge forskning har visuelle utfordringer. Artikkelforfatteren forteller her hvordan en synspedagog kan være brobygger mellom hjem,