Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

“Det smarteste var å ikke være smart” – evnerike elevers skolelivskvalitet

- Opplæringen fremsto som tilfeldig og lite tilpasset de behovene som elevene hadde, vister studie av åtte elevers tilbakeblikk på skolegangen. For noen innebar dette at de ga opp og ble underytere

 

"Fuck you" i systemperspektiv, del 2

Den første av to artikler om en sterkt grensebrytende og marginalisert gutt ble presentert i Spesialpedagogikk nr. 5 i 2014. Den omhandlet et FOUprosjekt, en casestudie og problematiserte skolen og

 

Dysleksi – forebygging og tidlig intervensjon

Forfatteren av denne artikkelen drøfter om tidlig oppdagelse av svakheter i de kognitive funksjonene som lesing og skriving bygger på, kan identifisere barn i risiko for dysleksi. Spørsmålet er så om

 

Kontekstmodellen – systemisk tilnærming til atferdsproblemer

Denne artikkelen beskriver en 10-trinns prosess for problemløsning av atferdsproblemer. Modellen som artikkelforfatteren har utviklet og kalt Kontekstmodellen, bygger på den analytiske prosessen i

 

Cool Little Kids– pilotutprøving av et angstforebyggende program for foreldre

Artikkelen beskriver gjennomføring av det angstforebyggende foreldretreningsprogrammet Cool Little Kids (CLK). Programmet ble gjennomført i løpet av en helg og en oppfølgingsdag. Fire foreldrepar til

Fagfellevurdert

Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill

Jenter med voldelig atferd trives dårligere, føler seg mer isolert og opplever sitt klassemiljø og relasjoner til medelever dårligere enn det gutter med voldelig atferd gjør.

 

«Det passe uvanlige»

Denne artikkelen omhandler hvordan vi bør bli oss mer bevisst vår retorikk og ordbruk når vi kommuniserer med barn og unge som har en vanskelig hverdag. Artikkelforfatterne påpeker at hvis

 

Rett til likeverdig skoletilbud for alle? PPTs sakkyndighetsarbeid når det gjelder elever med multifunksjonshemming

Denne artikkelen drøfter hvordan man kan gi elever med omfattende multifunksjonshemming et likeverdig skoletilbud slik de har rett på. Siden det dreier seg om en lavfrekvent gruppe, kan man ikke

 

Skaper vi språkforskjeller mellom jenter og gutter i barnehagen?

Denne artikkelen handler om at statistikk og forskning de siste årene stadig har fremstilt gutter som «tapere» i utdanningssystemet som helhet og spesielt når det gjelder språklig kompetanse.

 

Kompetente hjelpere? En teoretisk undersøkelse av systemrettet kompetanse i PP-tjenesters sakkyndighetsarbeid

En teoretisk undersøkelse av systemrettet kompetanse i PP-tjenesters sakkyndighetsarbeid. Er PP-rådgivere kompetente nok til å hjelpe skoler med å utvikle kompetanse som bidrar til inkludering av

 

Hvordan forstå skolevegring

De aller fleste barn og ungdom trives og er motiverte for å gå på skolen. Likevel tyder undersøkelser på at så mange som ti tusen norske skolebarn har skolevegring. Denne artikkelen tar for seg

 

Sårbare elever i skolen - Ulike perspektiver og tilrettelegging av læringsmiljøet

Artikkelen tar utgangspunkt i de elevene som er mer sårbare enn andre. Med relevant empiri og teori som bakgrunn belyses ulike perspektiver på sårbarhet og betydningsfulle sider ved læringsmiljøet.

 

Når det umulige skjer – om å leve og å dø

Denne artikkelen tar for seg det alvorlige temaet om når et barn blir alvorlig syk og dør. Temaet blir belyst fra flere synsvinkler både barnets og den aller nærmeste familiens, samt hvordan

 

Synspedagogen – en brobygger

Denne artikkelen omhandler de nesten 25 prosent av elevene som ifølge forskning har visuelle utfordringer. Artikkelforfatteren forteller her hvordan en synspedagog kan være brobygger mellom hjem,

 

Opplæring for elever med matematikkvansker

Denne artikkelen oppsummerer noe av forskningen som er gjort på effekter av spesialpedagogisk undervisning for elever med matematikkvansker og skisserer hva som kjennetegner den undervisningen som

 

Normalitet og avvik – studenters beskrivelse av seg selv

Denne artikkelen tar for seg 196 studentbesvarelser ved Institutt for spesialpedagogikk. Bachelorstudentene hadde fått i oppgave å relatere begrepene normalitet og avvik på seg selv.

 

Jeg får ikke sove!

Nyere forskning viser en klar sammenheng mellom bruk av digitale kommunikasjonsverktøy, søvn og skolevansker. Forfatteren av denne artikkelen, som er lærer og spesialpedagog i den videregående skolen

 

Arbeidsminnet er begrenset. Men hvorfor?

Denne artikkelen handler om arbeidsminnet. Arbeidsminnet er vesentlig for å kunne ta inn ny kunnskap, og for bevisst behandling av informasjon. Det er begrenset og individuelle forskjeller i

 

Forvaltningsregimet kring spesialundervisning – ein garanti for kvalitet?

Denne artikkelen stiller kritiske spørsmål kring omfang og krav til dokumentasjonsarbeid på spesialundervisningsfeltet. Artikkelforfattaren peiker på at alle ønskjer at særlege tilbodi skulen skal

 

Utviklingssamtalen – lærerstudenters opplevelser av samarbeidet mellom skole og hjem

Denne artikkelen omhandler en studie som tar utgangspunkt i fagtekster skrevet av studenter fra grunnskolelærerutdanningen etter praksis tredje studieåret. Målet med studien har vært å identifisere

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter