Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Slik kan sosiale medier gi oss bedre språklig repertoar

Snapchat, Facebook og WhatsApp hjelper familier med innvandrerbakgrunn å utvikle sin flerspråklighet, viser forskning.

 

Flere minoritetsspråklige barn i barnehagen

Ferske tall fra Utdanningsdirektoratet viser at andelen minoritetsspråklige barn i barnehagen stiger. Minoritetsspråklige barn defineres i denne sammenheng ved at «barnet og barnets foresatte har et

 

Minoritetsspråklige barn vil bli gode i norsk

Helene Fulland har forsket på barns tospråklighet og hvordan barna selv opplever å vokse opp i Norge med dette. – De fremhever betydningen av å kunne norsk godt, men gir samtidig et nyansert bilde av

Fagfellevurdert

Mestring og trivsel hos elever med minoritetsbakgrunn i skoler der majoritetsspråklige elever er i flertall

Elever med språklig minoritetsbakgrunn trives noe dårligere på ungdomsskolen, har mindre tro på egen mestring og sliter mer med utsettelsesatferd enn majoritetselever.

 

Flerspråklige ungdommer bearbeider erfaringer gjennom skriving

Skriveprosessen er et verktøy for å bearbeide erfaringer knyttet til det å flytte fra et land til et annet. Det viser en ny studie der ungdom med kortere botid i Norge deltar. Det er viktig at skolen

 

«Vi kan lære som vanlige folk» - Morsmålsstøttet undervisning

En kvalitativ studie har tatt utgangspunkt i et prøveprosjekt med morsmålsstøttet undervisning for voksne minoritetsspråklige med liten eller ingen skolebakgrunn. I prosjektperioden fikk

 

Situasjonsbestemt språk

Viktig at barn får snakke det språket de ønsker i vanskelige situasjoner.

 

Tilpasset opplæring i det flerkulturelle klasserommet

Elevgrunnlaget i dagens skole er mer språklig og kulturelt sammensatt enn tidligere. Uten en undervisning som tar hensyn til elevenes språklige og kulturelle forutsetninger, vil retten til tilpasset

 

Selvregulering, språk og relasjon til pedagogen hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn

Artikkelen peker på læringsforutsetninger hos minoritetsspråklige og majoritetsspråklige førskolebarn semesteret før skolestart. Det er sett på nivåforskjeller i selvregulering, vokabular og

 

Ambulerende tospråklige lærere - Muligheter og utfordringer for lærersamarbeid

Tospråklige morsmålslærere og faglærere må ofte arbeide ved flere skoler på en gang. Det gir mangel på kontinuitet og gjør det vanskeligere å samarbeide med de andre lærerne. Et eksempel viser

 

Minoritetsspråklige elever i skolen

Elever med en annen morsmålsbakgrunn enn norsk kalles minoritetsspråklige elever, men hva innebærer denne kategoriseringen av elevene? En konsekvens av kategoriseringen minoritetsspråklige elever kan