Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Progresjonsbasert opptak – et mer rettferdig inntakssystem

I Oslo og flere andre fylker er det debatt om inntakssystemet til videregående skole. Et inntakssystem som baserer seg på karakterprogresjon i stedet for karakterer, vil kunne redusere sosiale forskje

 

Penger, pålegg og panda– NRKs framstilling av den politiske debatten til barn

Supernyttdebatten gjør den politiske debatten tilgjengelig for barn, med mange gode grep for å gi barn muligheten til å forstå hva samfunnsdebatten kan handle om. Programmet gir i mindre grad innsikt

 

«I mix all the språk»– om engelskopplæring i flerspråklige klasserom

Elevers flerspråklige bakgrunn blir i liten grad tatt hensyn til i engelsk som tredjespråk, selv når læreren har relevant videreutdanning. Derfor bør forskriften for særskilt språkopplæring revideres,

 

Flerspråklige strategier i engelsk skriveundervisning

Læreplanens overordnede del fastslår at det kan være verdifullt for elever å bruke flerspråklighet som ressurs i skolen. En god begynnelse kan være å finne ut hvilke språk dine elever kan, ut over nor

 

Undervisningskvalitet og elevenes læring

I TIMSS 2015-studien ble det tatt et norsk initiativ for å utvide elevspørreskjemaet med spørsmål relatert til undervisningskvalitet i matematikktimene. Analyser av disse dataene viser at viktige aspe

 

Skolers bruk av resultater på nasjonale prøver

Ulike undersøkelser viser at resultatene fra de nasjonale prøvene ikke alltid blir utnyttet godt nok. En mulig årsak kan være at mange tror prøvene først og fremst egner seg som grunnlag for tiltak ov

 

Ubehag – en ressurs for kritisk og inkluderende undervisning

Ubehag er noe de fleste av oss ønsker å unngå. Ubehag er først og fremst nettopp ubehagelig. Men ubehaget kan også være en ressurs i arbeidet med kritisk tenkning og inkluderende undervisning, for lær

 

Dybdelæring i rufsete farvann

Dybdelæring har fått svært mye oppmerksomhet etter at det ble innført som en del av Fagfornyelsen. Man kan vi være sikre å at vi snakker om de samme når vi snakker om dybdelæring? Og hva er egentlig o

 

Fagfornyelsens begrepsbruk

Kompetansemålene innenfor fagfornyelsen blir beskrevet sammen med begreper som «grunnleggende ferdigheter», «tverrfaglige tema» og «kjerneelementer». Men når begrepene har uklart innhold og derfor er

 

Vurdering som bidrag til dybdelæring

Å utvikle en god vurderingskompetanse som bidrar til dybdelæring, er et kollektivt anliggende. Det må legges til rette for faglig utviklingsarbeid på skolenivå, slik at det etableres tolkningsfellessk

 

Hva er mobbing? Om konsekvenser av at begreper endrer betydning over tid

Begreper som omhandler negative sider ved menneskelig erfaring, fylles med stadig mer omfattende innhold. En negativ effekt kan være at vi mister evnen til å skille mellom fenomener som bør holdes ats

 

Hvordan styrke den flerkulturelle lærerkompetansen

I de femårige grunnskolelærerutdanningene møter lærerstudentene religion, livssyn og etikk som del av pedagogikk- og elevkunnskapsfaget. Det signaliserer at religion har betydning for lærerens daglige

 

I rommet mellom vurdering og læring

Den kontrollerende vurderingspraksisen vi er i ferd med å utvikle i skolen, er ikke i samsvar med fremtidens krav til autonomi og omstillingsevne.

 

Nye læreplaner: Mål i framtidens skole

Om man vil ta kjerneelementene i fagene på alvor, og la disse danne grunnlaget for skolens mål, må vi våge å formulere mål der måloppnåelsen ikke lar seg måle. Derfor bør vi finne alternativer til lær

 

Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet – en trussel mot skolens danningsoppdrag

Forsøket på å sikre kvalitet på opplæringen i skolen har resultert i uklare signaler til skoleledere og lærere om hvordan man skal innrette opplæringen. Mens loven og læreplanene har et helhetlig dann

 

Rasisme og antisemittisme i skolen

Skolen er den samfunnsarenaen der barn og unge i Norge opplever flest rasistiske og gruppefiendtlige ytringer. To prosjekter, Dembra i skolen og Dembra LU, skal bidra til å samle erfaringer og støtte

 

Vurdering for læring i historie – til nytte eller besvær?

Vurdering for læring er et pedagogisk konsept som griper om seg, og som også gjenspeiles i de nye læreplanene. Selv om mange tar dette i bruk med entusiasme, basert på skoleforskning, er det også enke

 

Engelsk og onlinespill

Ungdom som spiller mye dataspill, blir bedre i engelsk. Fritidsinteresser er avgjørende for leseferdighetene. Alle forteller at det er engelsk på fritiden som har gjort dem til gode lesere – og den år

 

Veien mot et utforskende og kritisk historiefag

Historiebevissthet er lansert som ett av kjerneelementene i fornyelsen av historiefaget i videregående skole. Men det fins ulike oppfatninger av hva historiebevissthet er, og hvordan man kan bidra til

 

Kritisk tenkning

I den pågående fagfornyelsen blir kritisk tenkning holdt fram som et svært viktig satsingsområde, blant annet ved at det inkluderes eksplisitt i den nye kompetansedefinisjonen. Derfor blir det viktig

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter