Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hva er mobbing? Om konsekvenser av at begreper endrer betydning over tid

Begreper som omhandler negative sider ved menneskelig erfaring, fylles med stadig mer omfattende innhold. En negativ effekt kan være at vi mister evnen til å skille mellom fenomener som bør holdes ats

 

Hvordan styrke den flerkulturelle lærerkompetansen

I de femårige grunnskolelærerutdanningene møter lærerstudentene religion, livssyn og etikk som del av pedagogikk- og elevkunnskapsfaget. Det signaliserer at religion har betydning for lærerens daglige

 

Det nasjonale kvalitetsvurderingssystemet – en trussel mot skolens danningsoppdrag

Forsøket på å sikre kvalitet på opplæringen i skolen har resultert i uklare signaler til skoleledere og lærere om hvordan man skal innrette opplæringen. Mens loven og læreplanene har et helhetlig dann

 

Vurdering for læring i historie – til nytte eller besvær?

Vurdering for læring er et pedagogisk konsept som griper om seg, og som også gjenspeiles i de nye læreplanene. Selv om mange tar dette i bruk med entusiasme, basert på skoleforskning, er det også enke

 

Veien mot et utforskende og kritisk historiefag

Historiebevissthet er lansert som ett av kjerneelementene i fornyelsen av historiefaget i videregående skole. Men det fins ulike oppfatninger av hva historiebevissthet er, og hvordan man kan bidra til

 

Samarbeid mellom skole og skolehelsetjenesten - en undersøkelse

Et pågående forskningsprosjekt undersøker blant annet hvordan rektorer, lærere og helsesykepleiere vurderer samarbeidet mellom skolen og skolehelsetjenesten. Selv om majoriteten mener at samarbeidet e

 

Behovet for å lære om egne følelser

Denne studien viser at elever i videregående skole er positive til å lære om følelser i skolen, og at de etterspør konkrete strategier og «verktøy» som kan hjelpe dem å håndtere stress og vanskelige f

 

Engelsk programfag – noen forslag til endringer - Læreplan 2020

Engelsk programfag har vært for opptatt av innhold. Ved å legge større vekt på tekstproduksjon og ved å utnytte fagets muligheter til fordypning, vil faget i større grad kunne forberede elevene til ar

 

Engelskfaget: Relevans som forutsetning for god yrkesretting

Yrkesretting skal bidra til at elever på yrkesfag erfarer hvordan og hvorfor engelsk er relevant for dem. Men yrkesrelevans er ikke nok. Engelskfaget må også ha samfunnsrelevans, ungdomsrelevans og in

 

Tilbakemelding til tilbakemelderne

Læreres praksis i klasserommet skal bli filmet og analysert for å bidra til bedre tilbakemeldinger til elevene. Det svært mange måter å gi gode tilbakemeldinger på. Likevel er det mange lærere som sli

 

Digitalt medborgerskap i fremtidens skole

Vi lever i en tid der debatten omkring digitalisering i skolen ofte henfaller til en polarisering mellom naiv teknologioptimisme og fastlåst pessimisme. Da kan det være nyttig å se utviklingen fra et

 

Å bruke teknologi i undervisningen – smarte valg

Bruk av teknologi for barn som snart skal begynne eller går i skolen, har den samme hensikten som alt annet verktøy som tas i bruk: det må støtte undervisningen og gi elevene et bedre læringsutbytte e

 

Metoder og begrepsforvirring – om John Hatties synlige læring

En kritisk gjennomgang av John Hatties forskning og metoder viser at man bør være varsom med å kun basere seg på hans konklusjoner om hva som kjennetegner god undervisning. I forsøket på å gjøre lærin

 

Systematisk oppfølging etter mobbing

Tidligere mobbeutsatte får ikke alltid den støtten de har behov for, og få fagpersoner har erfaringer med konkret og systematisk oppfølgingsarbeid i Norge i dag. Tromsø kommune har tatt tak i dette gj

 

Motiverende vurdering: Systematisk bruk av samarbeidsprøver i matematikk

Et forsøk med samarbeidsprøver i matematikk ga økt motivasjon og minsket stressnivået blant elevene. Samtidig erfarte man at endret vurderingspraksis vil kreve at man også endrer måten å undervise på.

 

– Gi oss en vanlig bok! Om lesevanar og digitale forventningar i det teknologitette klasserommet

Elevar kommuniserer digitalt med kvarandre og bruker digitale plattformer til det meste av kommunikasjon med skulen. Det betyr ikkje nødvendigvis at dei føretrekker digitale lærebøker framfor dei trad

 

«Mitt barn blir mobbet!» – historier om manglende oppfølging i nulltoleransens første år

Fire rektorer forteller om konsekvensene av mangelfulle planer og verktøy for avdekking og oppfølging av mobbesaker. Et viktig tema i fortellingene er det konfliktfylte samarbeidet med foreldrene.

 

Spesifikke vansker med leseforståelse: Når ordene ikke gir mening

Noen barn har vansker med å forstå meningen med det de leser, selv om de har god ordavkoding og leseflyt. Dette er et problem som er relativt nyoppdaget, og har derfor fått lite oppmerksomhet i skolen

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter