Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Blogg

Blir man smartere av å gå på skolen?

Som jeg har blogget om tidligere har det vist seg vanskelig å endre læringskapasitet i seg selv. Vi kan endre spesifikke ferdigheter, men å få til å endre den underliggende læringskapasiteten som

 

– Evnerike elever får utilstrekkelig hjelp

En tredjedel av de som dropper ut av videregående kan være det vi kaller "evnerike elever". – Vi må bli flinkere til å finne ut hvem disse elevene er, og på et mye tidligere stadium, mener forsker.

Fagfellevurdert

Forsering og akselerasjon for evnerike elever: Det dårligste av de beste alternativene

Å flytte evnerike barn i høyere klassetrinn, kalles forsering. Dette er ikke god løsning for alle evnerike barn. Lærerne må trenes i å observere kjennetegn utover skoleprestasjoner, som kompleksitet,

Omtale

10 tips for å hjelpe dei sterke elevane

Når ein lærar er tvungen til å velje mellom å hjelpe den sterke eller den svake eleven, fell ofte valet på sistnemnte. Ein ny studie gjev lærarar tips om korleis dei betre kan hjelpe sterke elevar.

Fagfellevurdert

Begynnaropplæring i norsk for fagleg sterke elevar

Informantane i studien vår er velmeinande og prøver i stor grad å leggje til rette for at elevane skal ha noko å bryne seg på og strekkje seg etter. Men i sin vidaste tradisjon står norsk skule for

Fagfellevurdert

Kjennetegn ved unge pokerspillere - Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?

Tradisjonell forskning på pengespill har fokusert på spilleavhengighet, i liten grad skilt mellom poker og øvrige pengespill, og har sjelden undersøkt mulige positive sider ved pokerspill. I denne

 

Skoleflinke finner seg ikke til rette i skolen

Elever med gode karakterer opplever seg ikke faglig inkludert i norsk skole. Elever som ikke presterer godt i skolen opplever det samme.

 

Vil tilpasse undervisningen for elever som presterer høyt

– Lærerstudenter synes det er vanskelig å vite hvordan de skal legge undervisningen til rette for elever som presterer høyt og har høyt læringspotensial, sier førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik.

 

Skolene utnytter ikke handlingsrommet for å tilpasse undervisningen

Jøsendalutvalget har nå overlevert sin utredning "Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial". Utvalget er tydelig på at Norge har elever som ikke får opplæring som gjør det

Fagfellevurdert

“Det smarteste var å ikke være smart” – evnerike elevers skolelivskvalitet

- Opplæringen fremsto som tilfeldig og lite tilpasset de behovene som elevene hadde, vister studie av åtte elevers tilbakeblikk på skolegangen. For noen innebar dette at de ga opp og ble underytere

Fagfellevurdert

Differensiert undervisning for høytpresterende elever med stort læringspotensial

Hva tenker lærerstudenter om høytpresterende elever med stort læringspotensial  og kan deres refleksjoner bidra til at lærerutdanningen har større fokus på differensiering for denne gruppen av elever?

 

Høytpresterende elevers opplevelse av naturfagundervisning i prestasjonslike elevgrupper på ungdomstrinnet

Hvordan opplevde og responderte høytpresterende elever på tiende trinn da naturfagundervisningen ble delt inn i prestasjonslike elevgrupper?

 

Profesjonssamarbeid for å tilpasse opplæringen til evnerike elever

Selv om det ikke finnes nasjonale tiltak særlig rettet mot hvordan skolene skal ivareta evnerike barn, er det mange skoler som har oppmerksomhet på denne elevgruppen. Personalet på Gaupen barneskole

 

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk

Artikkelen setter fokus på forskning om god læring og undervisning i matematikk ved å gi en sammenfattet og lett tilgjengelig - men samtidig faglig robust - oversikt over sentrale ideer innen dette

 

Elever som allerede kan lese

Også elever som er sterke i lesing trenger støtte. Hvis de ikke får utfordringer tilpasset sitt nivå, risikerer man at de faktisk på sikt kan bli hengende etter de andre elevene når de møter tekster

 

Evnerike barn – en pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring

Det foreligger mye forskning om evnerike barn internasjonalt. Flere land har utviklet egne opplæringsmodeller og lærerplaner for evnerike barn. I Norge foreligger det lite forskning på gruppen.

Fagfellevurdert

Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn

Det synes avgjørende for evnerike barn at vi er i stand til å avdekke deres potensial så tidlig som mulig er. Vi bør derfor utvikle et system som er like gode på å avdekke og fremme styrker hos barn