Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Blogg

Digital diskriminering

Alle skulelevar i Noreg har rett til å få læremiddel på eige språk. Det får dei ikkje. Mange nynorskelevar erfarer at den gamle kampsaka «lærebøker på begge målformer til same tid og til same pris»

Omtale

Doktorgrad om blogging i klasserommet

Arne Olav Nygards doktorgradsavhandling viser at bruk av digitale hjelpemiddel kan gi ein type læring ein ikkje ville fått med meir tradisjonelle undervisingsmetodar.

Omtale

Forskere utvikler målemetode for ungdommers tilpasningsevne

Daglig utsettes vi for situasjoner der vi må tilpasse oss. Vi lærer av våre erfaringer, men hvor godt?

 

Hvordan yrkesretting og relevans praktiseres i fellesfagene

En utredning viser at de fleste lærere bruker et annet repertoar av arbeidsmetoder når de underviser fellesfagklasser i yrkesfag enn det de bruker i studiespesialiserende klasser. Yrkesretting kan

Omtale

Lærere trenger mer kunnskap om teknologi

På få år har skoler og barnehager fått store mengder nettbrett og andre digitale verktøy. Et nytt EU-prosjekt skal se på hvilke krav dette stiller til lærerutdanningen.

 

Difor er algebra vanskeleg for norske elevar

Norske elevar slit meir med algebra enn barn i andre land. – Mykje av forklaringa ligg i matematikkbøkene, seier forskar Tom Rune Kongelf.

Engelsk — Fagfellevurdert

Digitale medier i førskolen – hvilke idéer har barna?

Hva tenker barn selv om hvordan digitale medier kan brukes i førskolesammenheng? Finsk studie tar utgangspunkt i de yngre barnas opplevelser og tanker.

Omtale

Farlige spill – effektiv undervisning

Forbindelsen mellom dataspill og underholdning gjør at spillbasert læring i skolen blir sett på som mer kontroversiell enn mange andre læringsmetoder. – Mediene har mye av skylden for dette, sier

 

Læremidler og ressurser for læring – betydningen av struktur og progresjon

Mange hevder at elever vil kunne lære både fortere, bedre og mer effektivt gjennom digitale læremidler. Likevel er den papirbaserte læreboka fremdeles et svært sentralt læremiddel i grunnskolen og

 

Digitalisering av skolen: De største utfordringene

Det fins mange myter, overdrivelser og misoppfatninger om hva som er skolens utfordringer i dag, ikke minst når det gjelder den økende digitaliseringen av skolehverdagen. Problemet er for eksempel

 

Teknologien utvider virkeligheten

Når elevene holder nettbrettet over bildet av et blad, får de masse fakta om fotosyntesen, og etter hvert skal de selv kunne legge til mer informasjon.

Omtale

Internasjonalt forskningsprosjekt på matematikkferdigheter

Elevers matematikkferdigheter skal bli bedre. Det er målet til EU-prosjektet MILAGE, hvor Nord universitet er sentrale.

Kronikk

Plagiering – fusk eller bare uvitende?

- Etisk kildebruk handler om akademisk redelighet og respekt for andres arbeid. Men det er også nødvendig å mestre håndverket akademisk skriving.

 

Nettbasert samarbeidslæring

Hvordan kan man designe et nettbasert kurs for å styrke samarbeidslæring og studentaktivitet?

Fagfellevurdert

Læringsressurser og lærerrollen - et partnerskap i endring?

Lærerboka har mistet sin suverene posisjon som eneste kunnskapskilde. Internett og utenomfaglige aktiviteter gjør at lærerne "designer" sine egne undervisningsopplegg, såkalte hybride praksiser.

Fagfellevurdert

Når teknologi møter fagtradisjoner i norsk og mediefag på videregående skole

Norsklærere opplever det som utfordrende å bruke digitale verktøy i dagens undervisning. Den didaktiske praksisen bør derfor tilpasses slik at den fungerer godt i teknologirike klasserom.

 

Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs

Analysene i denne caserapporten viser hvor viktig det er å bruke varierte læremidler og ressurser i algebra for å skape forståelse for elevene. Den viser også at oppgaveløsning med digitale

 

Film som faglig-pedagogisk ressurs i historie

Vi kan ha stor nytte av film i historiefaget. Det forutsetter at den gode historielæreren også har litt kunnskaper om film og didaktiske perspektiv på hvordan film kan brukes i undervisningen.

 

YouTube i klasserommet økte motivasjonen

Da elevene som skulle bli snekkere fikk bruke YouTube på skolen, ble de mer motivert til å gjøre det bedre i engelsk.

 

Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen

I casen Læremidler og arbeidsformer for algebra i ungdomsskolen følger vi en lærer og en gruppe på 75 elever på 8. trinn (13-åringer) som jobber med ulike læremidler i algebra. Analysene indikerer at