Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress

Hvordan opplever norske ungdommer prestasjonspress? Funnene i denne artikkelen bidrar til å nyansere forestillingen om en ungdomsgenerasjon der flertallet er utsatt for et massivt press og som ikke ha

Fagfellevurdert

Sentrale kvalitetar i arbeidsinkludering av sårbar ungdom, slik ungdom sjølv og arbeidsgivarar opplever det

Kva er viktige kvalitetar og eigenskapar hos hjelparar som skal bistå i inkludering av sårbar ungdom i utdanning og arbeidsliv? Denne artikkelen analyserer og peikar på framgangsmåtar og oppfølgingsfo

Fagfellevurdert

Kjennetegn ved unge pokerspillere - Er poker særlig attraktivt for elever med gode karakterer?

Tradisjonell forskning på pengespill har fokusert på spilleavhengighet, i liten grad skilt mellom poker og øvrige pengespill, og har sjelden undersøkt mulige positive sider ved pokerspill. I denne art

 

Livet på Instagram - Ungdoms digitale forlengelser av sosiale relasjoner og vennskap

Denne artikkelen handler om hvordan ungdommer skaper seg selv, håndterer vennerelasjoner og kommuniserer med hverandre både visuelt og skriftlig på Instagram.

 

Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn

Et av hovedfunnene i denne artikkelen er at ungdom med og uten innvandrerbakgrunn over tid er blitt likere i sitt skoleengasjement, samtidig som unge med innvandringsbakgrunn fortsatt er betydelig mer

 

Heteronormativitet i kroppsøvingsfaget.

Informantene i denne studien har vist hvordan både kjønn og seksuell legning kan påvirke opplevelsen av kroppsøvingstimen og garderobesituasjonen negativt, men også hvordan kroppsøvingsfaget kan være

 

Skolens betydning for den lave andelen av ungdom med innvandrerbakgrunn i lærerutdanningen

Funnene i denne artikkelen viser at de erfaringene ungdom med innvandrerbakgrunn har fra skolen knyttet til karriererådgiving, rollemodeller og anerkjennelse, kan ha en betydning for at så få av dem v

 

Interkulturelt ungdomsarbeid i spennet mellom gamle og nye forestillinger om kultur, likhet og forskjell

Unge i dag trenger ikke hjelp til å oppdage likheter mellom land, kulturer og levemåter. De har derimot behov for hjelp til å oppdage forskjeller som opptrer på nye og komplekse måter i de transkultur

 

Ungdom med innvandringsbakgrunn etter overgangen til videregående opplæring - Tapte nettverk og svekket skoletrivsel?

Denne artikkelen har sett på overgangen til videregående skole. Den viser at ungdommer med innvandringsbakgrunn oftere opplever nedgang i skoletrivsel, redusert konsentrasjon/engasjement, svekket akad