Leken er en viktig del av fagligheten i barnehagen.

Førsteamanuensis Anne Greve ønsker at fagligheten skal få en god plass i barnehagen.

Anne Greve (foto: Kari Aamli)

– Når alt skal være tverrfaglig i barnehagelærerutdanningen, må vi ikke glemme at det er faglighet i de ulike disiplinene som ligger til grunn, sier førsteamanuensis Anne Greve ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Hun har redigert boka Faglighet i barnehagen sammen med PhD-stipendiat Lillian Pedersen og høgskolelektor Hege Gjerde Sviggum ved Høgskolen i Sogn og Fjordane.

– Det er faglighet i barnehagen, og det er viktig å se hvordan dette kommer til uttrykk, sier Greve. – I denne antologien tar alle utgangspunkt i egen praksisnære forskning som er gjort sammen med studenter eller barnehagen. Her kan man lese om ulike innfallsvinkler til å jobbe praksisnært og forskningsbasert.

Lek i de muliges rom

I tillegg til å være redaktør har Greve også skrevet et kapittel om Lek i de muliges rom sammen med kollega høgskolelektor Knut Olav Kristensen. Begge er opptatt av lekens egenverdi og at man skal ha omsorg for den i en pedagogisk ramme.

– Vi er opptatt av hvordan barn og voksne kan møtes i leken, sier Kristensen. – Vi ønsker at de som jobber i barnehagen skal kunne si at i dag er min faglighet at jeg var med de og de barna, at jeg så det hadde betydning for barna og for meg. Min faglighet er styrket i møtet med barna. Ved å være likeverdig med barna i leken oppdager en nye sider ved barnet og seg selv.

Både Greve og Kristiansen er opptatt av at man blir gode til å leke ved å leke mye, og at leken er like faglig som alt mulig annet.

– Derfor var det også viktig å ha med leken i en bok om faglighet i barnehagen, sier Greve. – Det er lett å glemme leken. Den blir lett noe som bare er der.

– Å være barnehagepedagog er å ha denne forståelse av lek uten å bruke leken instrumentelt.

Mange ulike prosjekter

Faglighet i barnehagen springer egentlig ut fra barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. De var en pilotskole ved innføring av nye barnehagelærerutdanning i 2012, og i 2013 fulgte resten av landet etter. Greve har hatt en 20 prosent stilling i Sogndal.

Faglighet i barnehagen

Boka er et resultat av ulike typer prosjekter i barnehagen. Det er både kvantitative og kvalitative undersøkelser. Et rent teoretisk kapittel innleder boka. Dette er skrevet av Greves HiOA-kollega førstelektor Aslaug Andreassen Becker. Hun skriver om Didaktikk – fra overordnede intensjoner til øyeblikkenes avgjørelser .

– Mange i barnehagene glemmer å ta i bruk fagspråket, sier Greve.

– De jobber med et flertall av ufaglærte. Det er viktig at både forskere og barnehagelærere tør å si at det er faglighet i det som skjer i barnehagen.

– Faglighet i barnehagen er mer enn læringsrettete samlingsstunder, sier Greve.

Profesjon og kritikk

Greve skriver også om leken i en artikkel i boka Profesjon og kritikk . Hun mener leken og vennskapet som kan sies å være bærebjelken i barnehagens pedagogikk, er under press.  Dette skjer fordi politikere er mer opptatt av  barnehagen som læringsarena, og man ønsker økt læringsutbytte som stadig skal måles og kartlegges.

Greve skriver om barnehagelærerprofesjonens utfordringer i møte med politiske forventninger om læringsutbytte.

Litteraturhenvisninger

Greve, A, Pedersen, L og Sviggum, H. G (red.) (2015): Faglighet i barnehagen, Fagbokforlaget, Oslo.