Etter ett år med På Sporet er forskerne ved Lesesenteret enige: Tidlig innsats virker for å oppdage og hjelpe elever med lese- og skrivevansker.

– De foreløpige resultatene viser at tidlig innsats virker, sier Oddny Judith Solheim, Kjersti Lundetræ og Per Henning Uppstad i På Sporet-prosjektet. Tirsdag 16. juni la de frem resultatene sine etter å ha fulgt 1170 førsteklassinger tett i ett år.

– Skolen bruker ofte mye ressurser på elever som har problemer med lesing etter at problemet har oppstått. Gjennom På sporet ønsker forskerne å vinne ny kunnskap hvordan man kan forebygge lese- og skrivevansker gjennom tidlige tiltak.

– Skolen bruker ofte mye ressurser på elever som har problemer med lesing etter at problemet har oppstått.

De 1170 elevene som deltar i På sporet har fått delta i forskjellige former for tiltak, for å avdekke hva som virker best. På sporet legger opp til økt progresjon i bokstavinnlæring, og intensiv, metodisk leseundervisning over en periode på 25 uker.

De foreløpige resultatene fra På sporet viser at elever som har brukt Graphogame har best utvikling. På Sporets egne lese-app virker også, og begge disse gruppene har bedre resultater enn kontrollskolene.

– Vi har også fått bekreftet at det er stort sprik i forkunnskaper når barna begynner på skolen, sier forskertrioen:

– Nå gjenstår det å analysere sammenhengene mellom elevenes bakgrunn, forkunnskaper og om de er elever som er i gruppen som kan ha lese- og skrivevansker.