En studie Anne Kostøl, SePU, har gjennomført i to barnehager bekrefter tidligere funn om hva som kjennetegner en god barnehage. Det handler om et inkluderende fellesskap godt tilpasset enkeltbarn der personalet gir både følelses- og atferdsmessig støtte til sosial og faglig læring.

Førstelektor Anne Kostøl, SePU, Høgskolen i Hedmark Alle barn skal delta aktivt og oppleve et omsorgs- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap i barnehagen.

I artikkelen Utfordringer relatert til inkludering i barnehagen. En mikrostudie av fagdidaktiske og sosiale innsatser i to barnehager legger førstelektor Anne Kostøl, SePU, fram sine funn fra en mikrostudie i to barnehager i Kristiansand der hun har undersøkt nettopp inkludering.

I barnehagen innebærer inkludering at barnehagens omsorgspersoner klarer å skape en atmosfære som er preget av nær tilknytning og anerkjennelse og at alle barn opplever samhørighet med andre.

Entusiasme, varme, psykisk og fysisk nærhet, smil og latter

Kostøl har i sitt arbeid besøkt to barnehager som ble valgt ut fordi de i en kartleggingsundersøkelse i FLiK-prosjektet befant seg innenfor 15 % av de barnehagene som enten skåret høyt eller lavt i kartleggingsundersøkelsen. I løpet av to dager observerte og intervjuet Kostøl personale og barn i barnehagene.

Observasjonene viste at det var systematiske og gjennomgående forskjeller i de to barnehagene når det gjelder de fagdidaktiske og sosiale tiltakene som gjøres innenfor områdene organisering og interaksjon mellom voksne og barn.

Det som kjennetegnet barnehagen som skåret høyt i kartleggingsundersøkelsen var bl.a.:

  • pedagogikk som støtter opp om og bidrar til barns utvikling og læring
  • hyppig interaksjon mellom voksne og barn
  • barnehagen er preget av en varm og inkluderende atmosfære der de voksne har klare mål for aktivitetene
  • de voksne er opptatt av at organisering, innhold og arbeidsmåter i alle aktiviteter skal være tilpasset barna
  • de voksne er opptatt av barns medvirkning
  • personalet ser jevnlig på egen praksis og reflekterer sammen om den
  • godt og tett foreldresamarbeid framheves som viktig av personalet
  • personale jobber konkret med forskningslitteratur i fellesskap og videreutvikler gjennom dette egen kompetanse, felles holdninger og praksis


Kostøl opplevde i denne barnehagen at forholdet mellom barn og voksen var preget av entusiasme, varme, psykisk og fysisk nærhet, smil og latter. De voksne viste respekt for barnet både gjennom språk og øyekontakt. De voksne var sensitive i forhold til å fange opp og tolke barnas uttrykk og signaler. Det er tilgjengelig et riktig og variert utvalg av materiale, stimuli og utfordringer, som jevnlig blir vurdert av personalet i forhold til hva som er riktig og viktig for barnas læring og utvikling.

Artikkelsamlingen med resultater fra FLiK-prosjektet

Observasjonene som er gjort i de to barnehagene er beskrevet i Kostøls artikkel, som er én av fire i en artikkelsamlingen Resultater fra fire kvalitative casestudier FLiK-prosjektet Kristiansand kommune som omhandler resultater fra kvalitative casetudier knyttet til FLiK-prosjektet. Hele artikkelsamlingen er tilgjengelig på nett, og vi tror denne vil være interessant å lese og reflektere ut fra for andre barnehager og skoler.

Kostøls mikrostudie har hatt til hensikt å tilføre dypere kunnskap om forhold og fenomener som kom fra i den kvantitative undersøkelsen som ble gjennomført i FLiK-barnehagene våren 2013.