Bedrifter som ønsker å styrke sin forskningskompetanse og -aktivitet kan søke om et doktorgradsprosjekt.

I et Nærings-ph.d.-prosjekt går en bedrift og et universitet eller høyskole sammen om et doktorgradsprosjekt. Doktorgradsprosjektet utføres av en ansatt og skal være relevant for bedriften.

Til utlysningen: Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift

En Nærings-ph.d. resulterer i konkrete forsknings- og utviklingsresultater som styrker virksomhetens kjernevirksomhet, produkter og/eller tjenester.

Den ansatte i bedriften får en forskerutdannelse med spesialkompetanse i bedriftens behov og utfordringer.

Samarbeidet med universitet eller høyskolen sikrer økt forskningskompetanse og -kunnskap for både kandidaten og bedriften som helhet.

Det er med andre ord minst tre parter som nyter godt av å starte et Nærings-ph.d.-prosjekt:

  • Bedriften mottar støtte til å styrke sin kjernevirksomhet, tjenester og produkter. Bedriften får bygget kompetanse i virksomheten innenfor egne rammer og behov. Nærings-ph.d. er også en fin mulighet til å starte eller opprettholde verdifulle samarbeid med akademia, og gir tilgang til forskningsorganisasjonenes kunnskap, kompetanse og infrastruktur.
  • Kandidaten får en doktorgrad og en forskerutdanning styrket av innsikt i næringslivets sentrale utfordringer, og forskerkompetansen til å løse disse. Gjennom prosjektet har kandidaten tilgang til uvurderlig næringslivskompetanse i egen bedrift og forskningsinstitusjonens ekspertise.

Nærings-ph.d.-ordningen støtter også kandidater som ønsker å tilbringe deler av prosjektet ved en utenlandsk forskningsinstitusjon.

  • Gradsgivende institusjon kan gjennom et Nærings-ph.d.-prosjekt etablere eller videreutvikle et samarbeid med spennende bedrifter med unik ekspertise innenfor sitt fagfelt. Universiteter og høyskoler får ph.d.-kandidater med et næringslivsperspektiv og innsikt i næringslivets utfordringer og behov.

Gode tips for et godt gjennomført prosjekt

Forankring og intern kommunikasjon i virksomheten

Det er viktig at prosjektet er godt forankret i virksomheten og i ledelsen. Intern kommunikasjon og formidling av resultater fra prosjektet underveis, er viktig for å opprettholde interessen blant kolleger gjennom hele prosjektperioden. Dette bidrar også til at virksomheten får mest mulig ut av resultatet og kompetansehevingen som prosjektet bidrar til. Det vil også kunne bidra til å løse utfordringer som kan oppstå i prosjekter.

Konkret tips: Lag møteplasser hvor kandidat og/eller prosjektleder kan formidle forskningsresultater og involvere kolleger i prosjektet. Erfaringer og nyttig informasjon fra forskningsprosjektet kan også formidles via enkle nyhetsbrev til kolleger og interessenter.

Tett samarbeid i hele prosjektperioden

Et doktorgradsprosjekt er et samarbeidsprosjekt mellom tre parter: prosjektansvarlig virksomhet, kandidaten og gradsgivende institusjon. Som kandidat har man én fot i flere leire, og forventingene fra arbeidsgiver vil ikke nødvendigvis samsvare med forventinger fra gradsgivende institusjon. Derfor er det avgjørende med et tett samarbeid mellom virksomheten, gradsgivende institusjon og kandidaten i hele prosjektperioden. 3-4 år er en lang periode, og det vil kunne oppstå utfordringer underveis. God kommunikasjon og tett samarbeid mellom arbeidsgiver og universitet/høyskole er derfor nødvendig.

Konkret tips: Avklar partenes forventninger til prosjektet både i forkant og underveis. Organiser jevnlige møter mellom gradsgivende institusjon, virksomheten og kandidaten hvor dere diskuterer prosjektets utvikling, resultater og videre framdrift. Mange opplever at det styrker samarbeidet og skaper en felles forståelse for prosjektet.

Faglig nettverk og integrering ved gradsgivende institusjon

Nærings ph.d. ble evaluert i 2013. Resultatene av denne viste at én av de viktigste suksesskriteriene for prosjektet var at kandidaten var godt integrert i fagmiljøet ved universitet/høyskole. Dette er sentralt for å sikre den faglige kvaliteten, og bakgrunnen vår for kravet om at kandidaten skal oppholde seg minst ett år ved gradsgivende institusjon.

Konkret tips: Delta aktivt og i relevante fagmiljøer ved gradsgivende institusjon. Hold oversikt over relevant arrangementer, og delta på seminarer, frokostmøter og andre aktiviteter som er aktuelle for din fagkrets.

Se utlysningen

Nærings-ph.d. – doktorgradsprosjekt i bedrift