Resultatene av en undersøkelse om vårens hjemmeskole er klare. Elevene har mye å hente inn igjen, skriver professor Thomas Nordahl.

I perioden 11.05 til 20.05 gjennomførte vi ved Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet en spørreundersøkelse om hjemmeskole blant grunnskoleelever i gamle Hedmark fylke. Det er tilsammen 4106 elever fra 5. til 10. klassetrinn som har svart på undersøkelsen. Hensikten med spørreundersøkelsen var å få fram elevenes erfaringer med hjemmeskole knyttet til hvordan det har vært å arbeide hjemme, hvilken støtte de har fått fra lærerne, hvordan undervisningen og elevenes arbeid har foregått o.l. Dessuten har vi brukt spørsmål om trivsel, arbeidsinnsats og tilbakemeldinger fra lærer som elevene har svart på tidligere da de hadde vanlig skole.

Dermed kan vi sammenligne elevenes erfaringer med hjemmeskole opp mot vanlig skole. Sammenlignet med hvordan elevene har svart på tidligere undersøkelser så arbeider de ikke bedre hjemme enn det de gjør på skolen. Elevene er også i gjennomsnitt mer urolige og rastløse hjemme enn på skolen. De uttrykker også at de har mindre kontakt med lærerne og at de har fått mindre støtte fra læreren. Elevene uttrykker også at de i mye mindre grad får tilbakemeldinger fra lærer tilknyttet både deres arbeidsinnsats og bruk av læringsstrategier. Dette kan være kritisk i forhold til læringsutbyttet fordi vi vet at feedback og tilbakemeldinger er avgjørende for læring Det er variasjoner i elevene svar og noen elever kan nok ha arbeidet bedre i hjemmeskolen enn i vanlig skole. Tendensene er likevel at for det store flertallet av elever er konsentrasjonen dårligere og støtten fra lærerne klart mindre enn i vanlig skole.

I elevenes vurderinger av hvordan hjemmeskolen har foregått ser vi at 23 % av elevene aldri eller sjelden har deltatt i undervisning på Teams, Showbie eller andre plattformer. Videre sier 29 % av elevene at de aldri eller sjelden har deltatt drøftinger på nettet, og 40% av elevene har sjelden eller aldri arbeidet i grupper sammen med andre elever. Motsatt uttrykker elevene at de i stor grad har arbeidet alene med oppgaver hjemme. Samlet uttrykker dette at hjemmeskolen har hatt relativt lite variasjon og det har vært mye individualisert arbeid. Kun 2 % av elevene uttrykker at det har vært vanskelig å gjøre skoleoppgaver fordi de ikke har hatt tilgang til nettbrett eller PC, så det ser ikke ut til at mangel på nett-tilgang eller utstyr har vært et problem.

Lærerne ser imidlertid ut til å ha gitt god informasjon til elevene om hva det skal arbeides med ved at 90 % av elevene sier de vet hva de skal gjøre og arbeide med hver dag. Videre utrykker 87 % av elevene at de vet at de lærer det de skal lære. Rammene og arbeidsplanene for hjemmeskolen har ut fra dette fungerte ganske godt, og lærerne har ut fra elevenes svar lagt arbeidet godt til rette for elevene. Men selv om hjemmeskolen har vært lagt godt til rette savner elevene både lærerne og undervisningen. 79 % av elevene uttrykker at de savner mer kontakt med lærerne sine, og 78 % av elevene savner undervisningen på skolen.

Når vi sammenligner elever på ulike klassetrinn er det slik at hjemmeskolen har blitt opplevd mer utfordrende desto eldre elevene er. Elevene på mellomtrinnet har erfart mer støtte og tilbakemelding og mer variasjon i hjemmeskolen enn elever på ungdomstrinnet. Dette kan ha en sammenheng med at desto større klassene har vært desto større utfordringer har det vært for elevene i hjemmeskolen.

Ut fra elevenes svar på denne undersøkelsen om hjemmeskole, kan vi si at skole fungerer best på skolen. Selv om lærerne her i hovedsak har lagd konkrete planer og opplegg og elevene har tilgang til nødvendig teknologi, så kompenserer dette ikke for den nærheten de har til lærerne på skolen og den støtte og hjelp de til daglig kan få på skolen. Det sosiale og faglige elevfelleskapet er også langt svakere i hjemmeskolen enn på vanlig skolen. Den manglende nærheten til lærere og medelever kan hemme elevenes sosiale og faglige læring. Den vanlige skolen har kvaliteter som er avgjørende viktige for elevenes læring og utvikling i bred forstand, og hjemmeskolen ser ikke ut til å kunne fremme det på samme måte. Med bakgrunn i elevenes vurderinger om hvordan hjemmeskolen har fungert, er det viktig at elevene så snart som mulig får en helt normal skolehverdag igjen. De har mye å hente igjen, og når skolen åpner for vanlig undervisning fra 2. juni må de få et godt tilrettelagt sosialt og skolefaglig pedagogisk tilbud fram til sommerferien.