Den nye skolehverdagen med hjemmeundervisningen setter samarbeidet mellom lærer og foreldre på nye prøver. Her får du gode råd.

– Foreldre må svare på henvendelser, ta kontakt med skolen og lærerne når det er behov for det og møte opp på møter når det blir aktuelt igjen, sier førsteamanuensis Cecilie Pedersen Dalland ved lærerutdanningen på OsloMet.

– Der viktig for å kunne følge opp eget barn på en god måte og for å skape en god relasjon med lærerne til barnet.

Sammen med rektor Pernille Grepp Knutsen ved Haslum skole har Dalland skrevet boka Gode foreldrerelasjoner. Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen.

Pernille Grepp Knutsen til venstre i bildet og Cecilie Pedersen Dalland til høyre. Foto: Kari Aamli

Sammen skal de voksne bygge en felles plattform slik at foreldrene blir trygge på hva som skjer på skolen.

– Cecilie Pedersen Dalland førsteamanuensis ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning.

Best mulig hjemmeundervisning

I disse dager står titusenvis av foreldre i en ny uvant sitasjon og har fått ansvaret for hjemmeundervisning av egne barn.

– Det er viktig at foreldrene er med på å lage struktur og rammer for hjemmeundervisningen. Stå opp til vanlig tid, ta morgenstell, spis frokost og start skolearbeidet, råder Dalland.

– Lag en plan for hver dag der det også legges inn pauser. Bruk gjerne en klokke som ringer for å markere starten på jobbøkter og på friminutter. Ta gjerne friminutt ute hvis det er behov og mulighet for det.

Skriv gjerne ned alle oppgaver på et ark, slik at oppgaver som er gjort vises som krysset av. Det kan være motiverende. Og forsøk å la elevene arbeide selvstendig.

– Dette må selvsagt tilpasses alderstrinn og evne til konsentrasjon. Noen behøver mer hjelp til dette enn andre.

Ta kontakt med læreren

Den nye skolehverdagen setter også skole-hjem-samarbeidet på prøve. Hvis foreldrene har behov, så ta kontakt med lærer for hjelp.

– Send en e-post, men ikke overøs lærer med henvendelser og spørsmål. Lærerne har mye å gjøre for tiden, og mange har direkte kontakt med elevene flere ganger i uka, påpeker Dalland.

Lærere må lytte til foreldrene

– Det er lærerne som har profesjonell tyngde, og de har selvsagt et stort ansvar for at samarbeidet med foreldrene fungere godt. De må lytte til foreldrene, fordi det er de som kjenner barna best, sier Dalland.

Hvis relasjonen mellom lærer og foreldre er god er det også enklere for foreldre å ta kontakt når noe er vanskelig sosialt eller faglig.

– Det å jobbe for å ha en god relasjon til barnets lærer gjør at kommunikasjonsflyten går lettere. Det blir enklere å ta kontakt og snakke med lærerne.

Foreldrene er en enorm ressurs

– Det er avgjørende for lærerne å få foreldrene med på laget, for da lærer også barna mer, sier Pernille Grepp Knutsen, rektor ved Haslum skole.

Foreldrene må ha tillit til skolen. Lærere som får til et godt samarbeid med foreldrene, får frigjort mye tid til god undervisning.

–Pernille Grepp Knutsen, rektor ved Haslum skole.

– Foreldre er en enorm ressurs. Når foreldre føler at de blir hørt og lyttet til, takler de også å stå i utfordrende situasjoner.

Knutsen mener det er magi i hvordan lærerne formulerer seg. Sier de noe med omsorg og har de god kommunikasjon med foreldrene, tåler foreldrene mer. Da kan lærerne si nesten hva som helst.

– Alle foreldrene skal føle at dersom skolen brenner, er det mitt barn som reddes først, sier Knutsen.

Råd til foreldre

 • Følg opp skolearbeidet
 • Møt opp på møter som foreldremøter, konferansetimer og andre møter du blir innkalt til.
 • Hvis du ikke kan møte, gi beskjed og avtal et nytt møte.
 • Svar på henvendelser fra skolen og lærerne
 • Involver deg i ulike styrer som FaU, driftsstyret
 • Involver deg som klassekontakt
 • Delta på klasseturer og skoleturer
 • Gi beskjed til lærer når noe ikke fungerer eller du er bekymret for noe
 • Fremsnakk læring og skole
 • Lag gode rutiner for at ditt barn kan gjøre lekser
 • Lag gode rutiner for lesing hjemme

Invester i positive tilbakemeldinger

Forfatterne har forståelse for at samarbeid med foreldrene til utfordrende elever kan være krevende. Likevel understreker de at det man investerer i hverdagen, får man igjen om noe uforutsett skjer.

Dalland er opptatt av at lærerne gir positive tilbakemeldinger.

– Lærerne bør etterstrebe å ikke ringe foreldrene bare for å klage på elevene, men også ta kontakt når noe går bra.

Hun foreslår for eksempel at elevene kan få en lapp i lomma, eller at lærerne lager et system der de tar kontakt med foreldrene en gang i halvåret på SMS eller e-post.

– Ofte kan en telefon fra en lærer som har ringt for å klage, sette i gang en negativ spiral av konflikt i hjemmet, bemerker Knutsen.

Foreldresamarbeid er en viktig del av opplæringen

Det er også viktig at lærerstudentene får god opplæring i å drive foreldresamarbeid.

– Det handler om å lære å tenke helhetlig om foreldremøter, utviklingssamtaler og det daglige arbeidet. Et foreldremøte bør være en arena for å diskutere og reflektere over skolehverdagen, avslutter Dalland.

Litteraturhenvisninger

Cecilie Pedersen Dalland og Pernille Grepp Knutsen: Gode forelderelasjoner. Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen, Fagbokforlaget, 2020 (fagbokforlaget.no).