Et nytt digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er nå tilgjengelig for grunnskoler og videregående skoler i Norge. Utdanningsdirektoratets nye kartleggingsverktøy skal fungere som en støtte til lærere.

Hentet fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (ved OsloMet)

Et nytt digitalt kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk er nå tilgjengelig for grunnskoler og videregående skoler i Norge. Utdanningsdirektoratets nye kartleggingsverktøy skal fungere som en støtte til lærere for å finne ut om elever med norsk som andrespråk trenger særskilt språkopplæring (jf. Opplæringslovens §§ 2-8 og 3-12), hva slags norskopplæring eleven trenger og når eleven er klar for å gå over til ordinær opplæring. Verktøyet skal hjelpe læreren å følge med på elevenes læringsprosesser over tid.

Hva inneholder verktøyet?

Verktøyet er todelt. Den første delen er en samtaleguide til bruk i det første møtet med skolestartere og nyankomne elever og deres foresatte. Andre del av verktøyet er en kartlegging av elevens norskferdigheter innenfor fem ferdighetsområder. Verktøyet er aldersdifferensiert og inndelt på følgende måte: 1.-2. trinn, 3.-4. trinn, 5.-7. trinn, 8.-10. trinn og videregående opplæring.

Til alle delene av verktøyet er det laget faglige innledninger og veiledningstekster som skal fungere som støtte til den som kartlegger. Det anbefales å sette seg godt inn veiledningstekstene før man tar i bruk verktøyet. Verktøyet inneholder også en ordforklaringsfunksjon der fagtermer som kan være ukjente for brukerne, blir forklart.

Samtaleguider for mottakssamtaler

Nyankomne elever bør få tilbud om en kartleggingssamtale sammen med foresatte i forbindelse med oppstart på skolen. Formålet med samtalen er å bli kjent og få et førsteinntrykk av elevens samlede språkkompetanse og skolebakgrunn. I tillegg skal samtalen legge et godt grunnlag for samarbeid mellom skole og hjem. Informasjonen fra samtalen skal hjelpe skolen med å tilpasse opplæringen på best mulig måte i den første sårbare perioden. Spørsmålene i samtaleguiden er tilpasset elevenes alder, og det er en egen samtaleguide for elever som starter på 1. trinn (skolestartere).

Av og til kan informasjonen som framkommer gjennom mottakssamtalen være nok til å fatte et vedtak om særskilt språkopplæring. Andre ganger må samtalen følges opp med kartlegging av norskferdigheter for å finne ut hva slags norskopplæring eleven trenger. I tillegg er det anbefalt å kartlegge elevens morsmålsferdigheter og ferdigheter i andre fag. Dette er spesielt viktig hos eldre elever.

Mottakssamtaler og innledende kartlegging bør skje på et språk eleven og de foresatte behersker godt. I mange tilfeller er det derfor behov for tolk.

Les mer om bruk av tolk

Aldersdifferensiert kartlegging av norskferdigheter

Verktøyet kartlegger norskferdigheter innenfor de fem hovedområdene lesing, skriving, ordforråd, muntlig kommunikasjon og uttale. Disse ferdighetene er sentrale for å lære et andrespråk, og for å lykkes faglig og språklig i skolen. Innenfor hvert hovedområde er det beskrivelser av delferdigheter (ferdighetsutsagn) på tre ulike nivåer.

Verktøyet skal blant annet brukes til å vurdere om elever har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring, og ferdighetsbeskrivelsene kan derfor sees på som en operasjonalisering av hva som kan ligge i tilstrekkelige ferdigheter i norsk for de ulike årstrinnene. Språksynet i dette kartleggingsverktøyet er basert på en tredeling der språklig form, språkets innhold og språket i bruk utgjør grunnstrukturen.

Kartlegging og tiltak på samme tid

Kartleggingsverktøyet i grunnleggende norsk er ikke en test, men et arbeidsverktøy som skal hjelpe og støtte læreren i vurderingen av elevens språkferdigheter over tid. Verktøyet bygger på et dynamisk målingssyn. Målet med verktøyet er både å kartlegge elevens norskferdigheter på gitte tidspunkt, og samtidig hjelpe ham eller henne opp på et høyere nivå ved hjelp av ulike typer støtte. En slik kartlegging stiller store krav til kompetansen hos den som kartlegger. Og det er en stor fordel om den som kartlegger, er en som skal følge opp elevens utvikling over tid. Den som kartlegger norskferdigheter, bør ha særskilt kompetanse i norsk som andrespråk eller andrespråkspedagogikk.

Hvordan få tilgang til verktøyet?

Mer informasjon om verktøyet, og om hvordan man får tilgang, finner du på udir.no.

Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)

Tilgang til Kartleggingsverktøy i grunnleggende norsk (udir.no)