Kan en assistent, som snakker elevens morsmål, hjelpe voksne deltakere å lære seg norsk? Et nytt prosjekt fra OsloMet tyder på det.

En opplæringsmodell som inkluderer en flerspråklig assistent i norskopplæringen, kan gjøre det lettere for deltakere å forstå hva som blir sagt, redusere stress og hjelpe deltakeren med å konsentrere seg.

Studie av norskopplæring med flerspråklig støtte

Forskere ved OsloMet har gjennomført en studie av norskopplæring med flerspråklig støtte der deltakere med liten eller ingen skolebakgrunn lærer norsk med hjelp av en assistent som snakker samme språk som deltakeren. Deltakere med lite eller ingen skolebakgrunn og da spesielt kvinner, har lavest måloppnåelse i introduksjonsprogrammet.

Målgruppen har ofte sakte progresjon i opplæringen og står langt fra arbeidslivet på grunn av barrierer blant annet knyttet til svake norskferdigheter og begrenset formell kompetanse. Utvikling av metoder i opplæringen som tar hensyn til deltakernes forutsetninger, kan bidra til at deltakerne opplever progresjon og større grad av mestring.

I denne studien har forskningsgruppen evaluert hvordan norskopplæring med flerspråklig støtte fungerer i klasserommet, og om det er mulig å måle effektene av tiltaket. Resultatene er nylig blitt publisert i en rapport laget på bestilling av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Les rapporten her: Norskopplæring med flerspråklig støtte. En pilotstudie (oda.oslomet.no).

Bedre lytteforståelse

Det viser seg at tilgang til en flerspråklig assistent fører til at deltakere opplever å forstå bedre det de hører. Deltakere som har hatt flerspråklig assistent oppgir i større grad at de skjønner det som blir sagt i samtaler, på TV og radio, sammenlignet med de som har hatt norskspråklig assistent.

Effekten her er stor. Selv om dette er et lite eksperiment, kan vi altså være temmelig sikre på at flerspråklig støtte i opplæringen gjør at deltakerne bedre forstår muntlig innhold på norsk.
– Anne Grete Tøge, prosjektleder

Om studien

Forskerne har fulgt opplæringen ved tre forskjellige voksenopplæringssentre. Ved hvert av voksenopplæringssentrene deltok to norskklasser for voksne innvandrere med liten eller ingen skolebakgrunn i studien.

En av klassene fikk opplæring med norsklærer og en flerspråklig assistent, og den andre klassen hadde opplæring med norsklærer og en norskspråklig assistent. Hvert voksenopplæringssenter trakk deltakere tilfeldig til henholdsvis:

  1. Tiltaksklasse, det vil si opplæring med norsklærer og en flerspråklig assistent.
  2. Kontrollklasse, det vil si opplæring med norsklærer og en norskspråklig assistent.

Alle deltakerne gjennomførte norskprøver og besvarte spørreundersøkelser om egenopplevde norskferdigheter. Selv om studien var liten, med kun 52 deltakere, har forskerne gjennomført konvensjonelle analyser av de eksperimentelle dataene.

Det vil si at de har analysert forskjeller mellom tiltaks- og kontrollgruppe. I disse analysene har de også tatt hensyn til at eksperimentet ble gjennomført på tre ulike voksenopplæringssentre.

Bedre resultater på norskprøven

Resultatene fra språkprøvene peker i samme retning. Deltakerne som hadde flerspråklig assistent, gjorde det bedre på prøver i muntlige norskspråklige ferdigheter enn deltakere som hadde norskspråklig assistent.

I tillegg er det tendenser til at deltakere i klassen med flerspråklig assistent fikk økt tro på egen evne til å snakke, lese og skrive norsk, men dette eksperimentet er for lite til å gi sikker kunnskap om disse effektene.

Mindre stress i opplæringssituasjonen

Hvis flerspråklig støtte er så effektivt som resultatene fra vår lille studie tyder på, har vi løftet norskopplæringen for nyankomne voksne og har et viktig virkemiddel i opplæringen. Jeg synes det vi vet nå viser behovet for en skikkelig evaluering av hvor godt dette fungerer. Vi ser mange positive signaler og etter min vurdering er det fullt mulig å gjennomføre en evaluering i en størrelsesorden som kan gi mer sikre svar på effektene av flerspråklig støtte.
– Anne Grete Tøge, prosjektleder

Forskerne har også intervjuet deltakerne, både de med flerspråklig og norskspråklig assistent. Alle var enige om at det var nyttig med assistent i opplæringen, men det var likevel en vesentlig forskjell mellom deltakere som fikk støtte fra flerspråklig og norskspråklig assistent.

Ifølge deltakerne bidro den flerspråklige assistenten til bedre forståelse i opplæringen, et mønster man ikke fant blant deltakere med norskspråklig assistent. Den flerspråklige assistenten bidro med språkkompetanse og forklaringer på et språk deltakerne forsto.

Deltakerne fortalte også at tilgang til en flerspråklig assistent reduserte stress i opplæringssituasjonen, for eksempel ved å forklare oppgaver på deltakerens eget språk, som gjør at det blir lettere å konsentrere seg og stille spørsmål og forstå forklaringer.

Håndbok om norskopplæring med flerspråklig støtte

I forbindelse med rapporten er det laget en håndbok som beskriver tiltaket norskopplæring med flerspråklig støtte samt organisering og pedagogisk tilnærming: Håndbok: Norskopplæring med flerspråklig støtte (oda.oslomet.no).

Litteraturhenvisninger

Tøge, Anne Grete; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Malmberg-Heimonen, Ira; Søholt, Susanne: Norskopplæring med flerspråklig støtte. En pilotstudie (oda.oslomet.no). Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet - storbyuniversitetet, 2023