Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har siden 1980-tallet forsket omfattende på elevtekster i skolen, skrivekulturer i skolen og skrivevurdering, blant annet dokumentert i utgivelsene Skolestilen som genre (1988), Norsksensorenes tekstnormer og doxa (1996). Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2021). Han har også vært med å utvikle læreverket Skriv.

Berge var fra 2003 med i gruppa som utviklet skriving som grunnleggende kompetanse og som nasjonal prøve i forbindelse med innføringen av læreplanen Kunnskapsløftet/L06. Berge har også vært sentral i arbeidet med å gjeninnføre retorikken som fag ved universiteter og i skolen, samt ledet forskningsprosjekter som Norsk sakprosa og Tekst og historie. Berge har også publisert en rekke tekstvitenskapelige og teksthistoriske studier.