Mikael Berg är universitetslektor i Pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna och lektor vid Västerbergslagens Utbildningsförbund. Han disputerade 2014 på avhandlingen Historielärares ämnesförståelse: Centrala begrepp i historielärares förståelse av skolämnets historia. Hans forskning har bland annat rört möjligheten att utveckla praktiknära historiedidaktiska begrepp ur ett lärarprofessionsperspektiv.

På senare år har forskningsintresse även riktats mot lärares arbete med bedömning i samhällskunskap och historia utifrån kunskapsideologiska perspektiv, samt SO med inriktning mot social hållbarhet. Mikael har även mångårig erfarenhet som gymnasielärare.

För mer information: Mikael Berg - Personlig presentation - Högskolan Dalarna (du.se)