Marit Irene Uglum vart tilsett som høgskulelektor i pedagogikk på Høgskulen på Vestlandet/HVL, campus Sogndal i 2013. ( Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett, og institutt pedagogikk, religion og samfunnsfag). Arbeidsområde har i hovudsak vore kopla til praktisk-pedagogisk utdanning/PPU, grunnskulelærarutdanninga 5-10, vidareutdanning for pedagogisk-psykologiske rådgjevarar og spesialpedagogikk, og 3. år barnevernpedagogikk.

Marit er utdanna som faglærar i idrett ved Norges idrettshøgskule/NIH og har master i spesialpedagogikk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF) /Universitetet i Oslo (UIO). I tillegg har ho lang og allsidig yrkeserfaring som faglærar i vidaregåande opplæring og grunnskulen, mlijøterapeut i barnevernteneste, og spesialpedagog i Pedagogisk-psykologisk teneteste/PPT. Forskingsområda er meistringsperspektivet, tilpassa opplæring , tverrprofesjonelt samarbeid.