Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

 

Hva lærerstudenter lærer i praksis

Praksis og teori i lærerutdanningen skal sees i sammenheng og utfylle hverandre, men mange studenter opplever at tilfeldighetene får styre.

 

Hva slags vitenskapelighet trenger profesjonsutøvere? Lærerutdanningen som case

Lærerstudenter har behov for å tilegne seg vitenskapelige kunnskaper som senere vil kunne gjøre dem i stand til å møte konflikter og håndtere problemer på en god måte. Et viktig spørsmål er hva slags

 

Arbeidslivsmestring - to unge læreres valg i møte med utfordrende situasjoner

Nyutdannede lærere har store forventninger til læreryrket, samtidig som de vet at utfordringene i skolen er store og at det vil kreves mye av dem. Et par ferske lærere blir fulgt for å se hvordan dere

 

Et forsvar for teoriens plass i lærerutdanning

Mer praksis i lærerutdanningen er ikke et universalmiddel som garanterer flinkere lærere og bedre lærerutdanning. Tvert imot kan innsikt i pedagogisk teori være vel så viktig, både for lærerstudenters

 

Relasjonskompetanse inn i lærerutdanningene

Vi trenger en lærerutdanning som våger å utfordre lærerstudentene på holdninger og handlinger. Læreplanens generelle del har dette som mål, men i skolens styringsdokumenter ser relasjonskompetansen ut

Kronikk

Matematikk – vår tids latin

Mange elever har lite nytte eller utbytte av matematikkundervisningen i videregående skole, blant annet fordi de har utviklet matematikkangst. Derfor bør man både utrede hvordan matematikk kan gjøres

 

Video i matematikkundervisning

Bruk av video i matematikkundervisningen er blitt langt enklere enn det var for bare få år siden. Har du ikke prøvd det selv, så er det verd et forsøk. Her beskrives noen viktige prinsipper og metoder

 

Pedagogikk som skriftlig formidling – hvordan nå den praktiserende læreren

Lærere bruker i liten grad pedagogisk litteratur til faglig oppdatering og som hjelp ved skolehverdagens utfordringer. Kan det hende at den pedagogiske litteraturen i for liten grad henvender seg til

 

Grunnskolelærerutdanningen: Rektors rolle i praksisopplæringen

Praksisskoler skal være en læringsarena der hele skolen bidrar som et kollektivt prosjekt – i nært samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene. Dette skjer i liten grad. Rektor er fortsatt først og fr

 

Lærerstudenter: Lærer lite om lekser

Lærerstudenter savner undervisning om lekser i utdanningen sin. Kun et fåtall har opplevd at lekser blir tatt opp som selvstendig tema, og de færreste har noe om lekser på pensum.

 

Profesjonskunnskap for matematikklærerutdannere

Det fins ingen egen utdanning for dem som skal undervise kommende matematikklærere. Matematikklærerutdannere må derfor utvikle sin kunnskap gradvis over tid. Lærerutdanningene bør finne systematiske m

 

Lærernes profesjonsutdanning

Større oppmerksomhet på elevenes resultater har bidratt til krav om endringer i skole og lærerutdanning. En forskningskartlegging viser at mange mener det er på tide å utfordre den tradisjonelle arbei

Kronikk

I pedagogikkens navn

Pedagogikken er i ferd med å bli usynlig som fag. Altfor mange fagdisipliner har utgitt seg for å være «pedagogikk» og dermed invadert det pedagogiske domenet. Pedagogene har ikke tatt vare på faget s

 

Fagdidaktisk belysning av skolefag i endring

Læreplanhistorien viser at skolefagene endrer seg hele tiden. Samtidig er lærerutdanning og fagtekster generelt svært lojale overfor den læreplanen som til enhver tid gjelder. Å utdanne lærere innenfo

 

Betydningen av å bruke fagbegreper - For elever, lærerstudenter og lærere

Nyere forskning viser hvordan aktiv og bevisst bruk av fagbegreper påvirker resonnering og læring — ikke bare fagbegreper som tilhører bestemte fag, men også fagbegreper om læring i fag. Dette ser man

 

Øve, øve jamt og trutt... Klasseleiing og profesjonsutvikling i praksisfelt

Klasseleiing for betre læringsmiljø er sett på dagsordenen gjennom stortingsmeldingar og andre styringsdokument. Ei undersøking viser at eigenrefleksjon, erfaringsdeling og tilbakemeldingar frå elevan

 

Et kritisk blikk på språklærerutdanningen

I en pilotundersøkelse undersøkte man gapet mellom engelsklæreres utdanning og virkeligheten de møter i klasserommet. Møtet med elevenes gode engelskferdigheter førte til at godt kvalifiserte lærere m

 

På tide å styrke engelskfaget

Engelskfaget har aldri vært en obligatorisk del av lærerutdanningen i Norge. Konsekvensen er at mange lærere, spesielt på barnetrinnet, blir satt til å undervise i engelsk uten formell kompetanse i fa

 

Forskningsbasert grunnskolelærerutdanning

Begrepet forskningsbasert utdanning er uklart og blir tillagt ulikt meningsinnhold. Dermed er det også uklart hva man mener med at lærerutdanningen skal være forskningsbasert. Det er også et spørsmål

 

Sammen om god praksisopplæring

Kvalitet i lærerutdanningene er et aktuelt tema som det blir skrevet mye om. Men et tema som likevel sjelden blir berørt, er det relasjonelle grunnlaget mellom lærerutdanning og praksisskole. Det kan

Type

Artikkeltema

Artikkelkilde

Artikkelforfatter