Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål

Leseforståelse er viktig i barns læring. Det er en sammenheng mellom leseforståelse og narrative ferdigheter, eller evnen til å skape en fortelling. I denne artikkelen presenteres en studie hvor forsk

 

Opplæring for elever med matematikkvansker

Denne artikkelen oppsummerer noe av forskningen som er gjort på effekter av spesialpedagogisk undervisning for elever med matematikkvansker og skisserer hva som kjennetegner den undervisningen som vir

 

Utenlandsadopterte barn og unge og innvandrere - I «spesialpedagogikkens grenseland»

I denne artikkelen blir det satt søkelys på to grupper som befinner seg i det artikkelforfatterne kaller «spesialpedagogikkens grenseland»: Utenlandsadopterte barn og unge og innvandrere. Begge gruppe

 

Utvikling av avkoding og leseflyt

Denne artikkelen har som formål å gi en kortfattet redegjørelse for ny forskning og teori om hvordan avkoding og leseflyt utvikles og hvordan vansker med disse ferdighetene bør behandles. Tiltakene ek

 

Systematisk arbeid med ord og begreper i en flerkulturell skole

Det er en økende bevissthet og interesse for begrepsopplæring i skolen og konsekvensene et mangelfullt ordforråd kan ha for elevenes faglige utvikling. Denne artikkelen omhandler forskning som viser a

Fagfellevurdert

Arbeidsminnetrening – Overføringseffekt til matematikk- og leseferdigheter for barn med ADHD?

Vil trening av arbeidsminnet kunne brukes for å styrke matematikk- og leseferdigheter hos barn med ADHD?

Fagfellevurdert

Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter – En metaanalytisk tilnærming

Hvilken sammenheng er det mellom barns ferdigheter i muntlig språk i førskolealder og de leseferdighetene de utvikler senere i utdanningsløpet? Forskere i denne artikkelen har analysert flere studier