Under finner du artikler sortert etter publiseringsdato.

Fagfellevurdert

Er det riktige det viktige? Literacy-syn og kvalitetstrekk i kommersielle abc-apper for norskspråklige førskolebarn

Artikkelen undersøker literacy-syn og kvalitetstrekk i abc-apper fra kommersielle produsenter ved å analysere ni abc-apper for norskspråklige førskolebarn. Appene domineres av sju typer literacy-aktiv

Fagfellevurdert

Hele tekster versus utdrag – hvilke tekster velger norsklærerne?

Lesing av skjønnlitteratur er en sentral del av norskfaget. Med innføringen av K06 ble listene over verk og forfatterskap fjernet fra norskplanen, og valg av tekster ble med dette opp til den enkelte

Fagfellevurdert

Funksjonell grammatikk som metaspråk i skulen – ei moglegheit for djupnelæring i arbeid med språk og tekst

I norskfaget er det ein lang tradisjon for å skilje tydeleg mellom språket som system og språket i bruk. I denne artikkelen blir det argumentert for å legge ei funksjonell tilnærming til språksystemet

Fagfellevurdert

Når ein engel går gjennom klasserommet: Vegar og omvegar mot ein meir performativ litteraturdidaktikk

Denne artikkelen undersøker hvilke måter litteraturundervisning kan skape undring og engasjement i klasserommet. Elever må få tid og rom til å undre seg, og læreren må legge til rette for at elevene k

Fagfellevurdert

Hvordan kan bilder brukes i undervisning?

Økt visuell kompetanse kan bidra til elevers danningsprosess. Bruk av bilder i undervisningen kan skape undring, kritisk tenkning og refleksjon i en tid med falske nyheter og ulovlig deling av private

Fagfellevurdert

Geoliteracy i ungdomsskolen: Hvordan legger en ungdomsskolelærer til rette for lesing av grafiske representasjoner i geografi?

Denne artikkelen viser at også små fag  gir viktige bidrag til den helhetlige leseopplæringen.

Fagfellevurdert

Leseferdigheter hos norske andreklassinger med ulik språklig bakgrunn

I motsetning til de minoritetsspråklige elevene som eksponeres for to språk, blir utenlandsadopterte etter adopsjon eksponert for bare ett språk (norsk) på linje med kontrollgruppen. I tillegg er adop

Fagfellevurdert

Grunnleggende ferdigheter for arbeidslivet? Bruk og betydning i restaurant- og matfagyrker

Denne studien viser at det er grunn til å se på hvordan de grunnleggende ferdigheter bør utformes i yrkesopplæringen, slik at de får en mer relevant rolle for senere yrkesutøvelse. Særlig i forhold ti

Fagfellevurdert

Begynnaropplæring i norsk for fagleg sterke elevar

Informantane i studien vår er velmeinande og prøver i stor grad å leggje til rette for at elevane skal ha noko å bryne seg på og strekkje seg etter. Men i sin vidaste tradisjon står norsk skule for ei

Engelsk — Fagfellevurdert

I hvilken grad vektlegges «digital literacy» i lærerutdanningen?

Denne artikkelen kartlegger nyere sosiokulturelle studier om «digital literacies» og lærerutdanning i ulike deler av verden. Forfatterne tar utgangspunkt i begrepet «new literacies», forstått som nye,

Fagfellevurdert

Glem ikke morfemet i leseopplæringen

– det spiller en viktig rolle for leseforståelsen

Fagfellevurdert

Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål

Leseforståelse er viktig i barns læring. Det er en sammenheng mellom leseforståelse og narrative ferdigheter, eller evnen til å skape en fortelling. I denne artikkelen presenteres en studie hvor forsk

Fagfellevurdert

Litteratursamtalens danningspotensial

- Teksten og samtalen om den, øver opp elevenes etiske og estetiske refleksjonsevner.

Fagfellevurdert

Lærerstudenten som frafallen leser - Om litteraturens fremtid i norsk skole

- Lærerutdanningene kan ikke forutsette at studentene allerede er lesere, eller at de på egenhånd vil utvikle seg til å bli det senere i livet.

Fagfellevurdert

Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse

Denne artikkelen viser at førsteklassinger er i stand til å lese litterære tekster på en faglig måte.

Engelsk — Fagfellevurdert

Stille elever kan lære mer effektivt

Resultatene i denne studien viser at de stille elevene fikk mer ut av undervisningen enn de som var mer muntlig aktive i timene.

Fagfellevurdert

Kvalitet i læring i barnehagen: En analyse av styringsdokumenter fra OECD og Norge

Er det forskjell i hvordan man vektlegger læringsbegrepet i styringsdokumenter fra Norge og OECD? Har dette noe å si for utformingen av fremtidens barnehage?

Fagfellevurdert

Barnehage for de minste og tidlige lese- og regneferdigheter

Hvilken effekt har tidlig barnehagestart på den kognitive utviklingen til barn ved syv års alder? Resultatene i denne undersøkelsen peker i retning av at tidlig barnehagestart har en fordelaktig effek

Fagfellevurdert

Leseferdigheter og motivasjon for lesing på ungdomstrinnet

En høy andel av elevene i ungdomstrinnet har  liten mestringstillit  til lesing og guttene scorer dårligst. Skolens utfordring blir å finne fram til lesestoff som er tilpasset elevenes lesenivå, samti