Det er ikke de ambisiøse ungdommene som sliter mest med psykiske helseplager, viser årets Ungdata-rapport. Det er tvert i mot de som er dårligst integrert i skolen, familien og på fritidsarenaen som er mest plaget.

Den nasjonale ungdatarapporten fra 2015 sammenstiller svar fra 110.000 ungdomsskoleelever i perioden 2012-2014. Den viser samme hovedtendens som tidligere år, at ungdom i Norge stort sett har det veldig bra, men at det er for mange som bekymrer seg mye og opplever stress og plager i hverdagen.

Rapporten setter særlig søkelyset på hva som kjennetegner de ungdommene som sliter mer psykisk enn andre ungdommer, og tallenes tale er ganske klar.

- Ungdommene som sliter mest med psykiske plager, trives dårligere på skolen, de gjør mindre lekser, skulker mer og sikter seg i mindre grad enn andre inn mot høyere utdanning, påpeker Anders Bakken, prosjektleder for Ungdata.

- Det finnes også velintegrerte og ambisiøse ungdommer som sliter, men det spørs om ikke denne gruppen har fått litt for mye medieoppmerksomhet de senere årene, sier Bakken, som nå ønsker å nyansere bildet som er skapt.

De med flest psykiske plager har dårligere relasjoner til foreldrene, de har færre venner, blir oftere mobbet og de liker seg dårligere i lokalmiljøet enn de med god psykisk helse. De har også i større grad deltatt i kriminalitet og bruker mer rusmidler.

- Alt i alt viser dette hvor viktig det er å styrke det forebyggende arbeidet som skjer lokalt, og at forebygging må skje på tvers av de arenaene som ungdom befinner seg, understreker Bakken.

Flere jenter enn gutter sliter

Omfanget av psykiske plager øker gjennom ungdomsårene, og særlig i løpet av ungdomstrinnet. Blant jenter på 10. trinn og i videregående er det nær en av fire jenter som svarer at de er så mye plaget at vi kan betrakte det som tegn på depressive symptomer.

Guttene sliter sjeldnere med depressive plager enn jentene. På hvert trinn er det to til tre ganger så mange jenter som gutter som er plaget.

Har negativt selvbilde

Mange ungdom med psykiske helseplager har et negativt syn på seg selv. Blant jenter som sliter mest, er det kun en av tre som er fornøyd med seg selv. Ungdom som mangler venner og som er misfornøyd med eget utseende, er også de som er minst fornøyd med seg selv.

Særlig blant jentene er det tydelig at det å være fornøyd med seg selv i stor grad handler om å være fornøyd med eget utseende.

- Dette tyder på at vi bør se nærmere på dagens kroppsidealer for å forstå hvorfor så mange unge jenter sliter med psykiske helseplager, framhever Bakken.

Store kjønnsforskjeller i fysiske helseplager

Selv om de aller fleste unge er godt fornøyd med egen helse, viser rapporten at det er for mange ungdommer som har ulike typer helseplager i hverdagen. Mange sliter med hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskulatur.

De fleste har slike plager noen få ganger i måneden, mens på ungdomstrinnet sliter 13 prosent daglig med fysiske plager. På dette området er kjønnsforskjellene store, og like store som for psykiske plager, ifølge Bakken.

For jentene øker omfanget av fysiske helseplager gjennom ungdomsskolen, fra 8 til 20 prosent. På 10. trinn flater kurven ut: fra 10. trinn til 3. klasse på videregående sliter rundt 20 prosent av jentene daglig med fysiske plager.

For gutter varierer plagene lite med alder, på alle klassetrinn er det rundt åtte prosent som sliter daglig med fysiske helseplager.

De som sliter psykisk, sliter også fysisk

- Vi ser at mange sliter både med psykiske og fysiske plager, forteller Bakken. Av de som sliter mest psykisk, er det nær fire av ti som har daglige fysiske plager.

Forskerne finner også at 22 prosent av jentene og 12 prosent av guttene bruker reseptfrie medikamenter som Paracet og liknende ukentlig eller daglig.