Analysene i denne caserapporten viser hvor viktig det er å bruke varierte læremidler og ressurser i algebra for å skape forståelse for elevene. Den viser også at oppgaveløsning med digitale læremidler ga mer dynamiske interaksjonsformer og noe mer engasjement hos elevene.

I caserapporten Læremidler og arbeidsformer i matematikk 1T vgs følger vi 21 Vg1-elever og en lærer på studieforberedende utdanningsprogram som arbeider med algebra. Analysene i denne casen legger særlig vekt på hvordan læreren utfordret elevene til å resonnere, diskutere og løse problemer sammen i helklassediskusjoner. Diskusjonene ga rom for at elevene kunne problematisere ulike måter å løse algebra. Læreren brukte ulike typer læremidler og -ressurser for å illustrere at det finnes flere måter å tenke matematisk på, og vektla at elevene i fellesskap fikk prøve ut ulike metoder for samme type oppgaver. 

Analysene viser også at oppgaveløsning med digitale læremidler ga mer dynamiske interaksjonsformer og noe mer engasjement hos elevene. I denne casen brukte elevene GeoGebra og Graph. Videre viser casen hvordan vektlegging av prosedyrekunnskap og fleksibilitet i løsningsstrategier fungerer som et virkemiddel for å utvikle matematisk forståelse.

Analysene av videodata viser hvor viktig det er å bruke varierte læremidler og ressurser for å skape forståelse for elevene. En slik praksis er i tråd med prinsipper for god matematikkundervisning, og disse dagsaktuelle prinsippene blir diskutert i rapportens drøfting. Pre- og posttesten viste at en slik framgangsmåte ikke gir noen signifikant bedring i elevenes prestasjoner på kort sikt, men tidligere forskning har vist at en slik undervisningspraksis kan gi god uttelling på lengre sikt. 

 
Tema og fag Sted og klasse Tid og tidspunkt Papirbaserte og digitale læremidler
Algebra Videregående skole på Østlandet  3 uker Lærebok, oppgavehefte, kladdebok
Matematikk 1 t Studieforberedende utdanningsprogram Høsten 2014 Bærbar PC, GeoGebra, Graph

Litteraturhenvisninger