En ekstern ekspertgruppe oppnevnt av Utdanningsdirektoratet har gjennomgått innholdet i fellesfaget naturfag og de naturvitenskapelige programfagene i videregående skole.

Ekspertgruppen har gjennom spørreundersøkelser til lærere og faglige råd innhentet kunnskap om naturfagene i grunnopplæringen. De har sett på naturfagene i andre land og har analysert læreplanene i fagen. De har kommet med 46 ulike forslag som de mener kan forbedre elevenes kompetanse i naturfagene.

Om rapporten

Rapporten tar i kapittel 2 opp naturfagenes rolle i samfunnet og deres betydning for allmenndannelsen. Rapporten ser dette i sammenheng med opplæringen i naturfagene. Kapittel 3 gir et dypdykk i fellesfaget naturfag, mens kapittel 4 tar for seg de enkelte programfagene. Dette etterfølges av sluttvurdering i kap 5. I kapittel 6 vurderer gruppen fagtilbudet i naturfag i andre land. Mens gruppens samlede forslag kommer i kapittel 7.

Les rapporten her: http://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/naturfag-rapport.pdf