Det er ikke en enkelt faktor som avgjør hva som gir en god modell for fagopplæring for innvandrere. Det er flere avgjørende faktorer, og de må virke sammen på en god måte.

Grundige inntaksprosedyrer, gode metoder for språk- og læringsstøtte underveis, forpliktende forhåndsavtaler med arbeidslivet, veksling mellom skole og læretid, og støtte til livsopphold, ser ut til være faktorer som er viktige i en god modell.

Den modellen som har vært prøvd ut lengst og også til nå viser de beste og samtidig mest dokumenterbare resultatene, er den som har vært utviklet ved Oslo VO Helsfyr.

Det viser et nytt NIFU-notat som gjennomgår og drøfter ulike modeller for tilpasset fagopplæring rettet mot voksne innvandrere uten fast tilknytning til arbeidsmarkedet.

Oppdragsgiver er Arbeids- og velferdsetaten, og oppdraget er uformet som ledd i å opparbeide et kunnskapsgrunnlag for Program for økt sysselsetting, kvalifisering og bedre levekår i Groruddalen.

NIFU Arbeidsnotat 2017:3