Verktøy utviklet av forskergruppen for klinisk lingvistikk og språktilegnelse brukes i kartlegging av språkferdigheter hos barn og i undersøkelse og behandling av afasi i hele Norge.

- Det dreier seg om to elektroniske kartleggingsverktøy, som professor Hanne Gram Simonsen (t.h.) og hennes forskergruppe har tilpasset til norsk i samarbeid med blant annet logopediske fagmiljøer. Her sammen med kollega Monica Knoph. (Foto: UiO)Det ene er et verktøy for kartlegging av barn med språkvansker mellom åtte måneder og tre år, opprinnelig utviklet i USA under navnet MacArthur-Bates CDI og nå tilpasset mer enn 60 ulike språk. Det andre er et verktøy for kartlegging av personer med afasi kalt VOST som opprinnelig er utviklet i Nederland. Forskergruppa har brukt kunnskaper fra egen grunnforskning for å tilpasse komplekse utenlandsk produserte tester til norske forhold.

Tilpasning av verktøyene er en møysommelig prosess

Tilpasning av kartleggingsverktøy kan høres ut som en ren oversettelse, men det er det ikke. Det er en omfattende og krevende prosess, hvor særegenheter i det norske språket skal mates inn i verktøyet og tilpasninger lages, med utgangspunkt i så forskjellige ting som ordtoner/tonemer, kjønn, morfologi, forskjell på skrift og tale, kulturelle referanserammer, assosiasjoner og bruk av bilder.

Testene er viktige både i praksis og i forskning

Professor Hanne Simonsen (Foto: UiO)Begge tester kom i umiddelbar bruk da de var på plass og er fortsatt i aktiv klinisk bruk. Verktøyene er også verdifulle i forskning på språkutvikling hos enspråklige og flerspråklige barn og språkvansker hos barn og voksne. Både CDI og VOST var pionerprosjekter i Norge. I normeringen av den norske versjonen av CDI ble data fra mer enn 6500 barn samlet inn gjennom et nettbasert spørreskjema. Det var første gang CDI-data ble samlet inn på denne måten. VOST var det første lingvistisk baserte kartleggingsverktøyet for språkvansker hos personer med afasi i Norge.

Forskergruppen i klinisk lingvistikk og språktilegnelse er sammen med kollegaer ved Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) også i gang med oversettelse og tilpasning av en ny afasitest – Comprehensive Aphasia Test (CAT). Dette arbeidet foregår innenfor rammene av et EU-finansiert nettverk som arbeider med problemstillinger knyttet til afasi og som favner 20 europeiske språk.

Ved hjelp av verktøyene og det internasjonale samarbeidet som er knyttet til dem, har gruppen utvidet forskningsgrunnlaget på afasi i betydelig grad, også med tanke på kartlegging av flerspråklige personer med afasi.

Forskningen skal være nyttig for de som trenger den

Forskergruppen er opptatt av å lytte til omverdenens behov for den kunnskapen de besitter og den grunnforskningen de driver med.

- Vi ønsker å gjøre vår egen forskning så verdifull som mulig for dem som har behov for den. Historien om våre verktøy er en fortelling om hvordan grunnforskning og planlagt anvendt forskning går hånd i hånd og beriker hverandre, sier Hanne Gram-Simonsen.