Det er utfordrende å være lærer når klassen er preget av store disiplinproblemer og elevene ignorerer instruksjoner. Men det finnes tiltak som kan endre kaotiske klasserom til gode læringsmiljø.

Dette viser resultatene i en studie om tilnærminger til å snu vanskelige klasser, som presenteres i artikkelen Back on Track: Approaches to managing highly disruptive school classes av Grete S. Vaaland ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret).

Forstyrrende atferd skader elevers læring og trivsel

Kunnskap og ferdigheter som trengs for å endre læringsmiljøet i klasser preget av kaos, er et lite studert tema i pedagogisk forskning. Hensikten med studien var å utvikle begreper og et begrepsmessig rammeverk for å analysere, diskutere og sammenligne tilnærminger til å snu vanskelige klasser.

Vanskelige klasser har høy frekvens og intensitet av forstyrrende atferd fra en betydelig del av elevene. Når slik atferd varer over tid, er det skadelig for elevenes læring og både lærers og elevers trivsel blir redusert.

Studien er basert på syv case som representerer tilnærminger til å snu vanskelige klasser. Informantene var syv erfarne praktikere, som har utviklet og praktisert modeller for å reetablere godt læringsmiljø i klasser der lærere har mistet kontrollen. Informantene hadde erfaring som eksterne eksperter som bisto skoler med snuoperasjoner.

To anbefalte måter for å snu en vanskelig skoleklasse

Studien avdekker to hovedstrategier for hvordan det går an å snu vanskelige klasser:

  1. En kognitiv strategi der læring er nøkkelen. Tilnærmingene vektlegger bevisstgjøring hos elevene, implementering av regler, prosedyrer og rutiner og å trene på å få disse til å fungere.
  2. En systemstrategi der lærerautoritet reetableres ved å omfordele makt i det sosiale systemet, altså en tilnærming som retter innsatsen mot sosiale strukturer i klassen. Elevene følger ikke nødvendigvis regler selv om de kan dem. Når læreren har mistet autoritet, har gjerne noen elever overtatt kontrollen. Derfor må sosial makt omfordeles for å reetablere læreren som leder i klassen.

Litteraturhenvisninger

Vaaland, G. Sørensen (2017). Back on Track: Approaches to managing highly disruptive school classes, Cogent Education, 4: 1396656.