Fremtidens skole skal ruste elevene til å møte utfordringer de vil få både i arbeidslivet og i livet generelt. Undervisningen skal i større grad reflektere behovet for nye kompetanser. Elevene skal få rom til å gå i dybden på fagene samtidig som deres faglige forståelse styrkes.

Om prosjektet: Forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har over mange år bidratt til kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av det norske utdanningssystemet. På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet ledet professor Sten Ludvigsen i perioden 2013-2015 et utvalg som utredet hva elevene vil ha behov for å lære i skolen de kommende 20-30 årene. Resultatene legger grunnlaget for det pågående arbeidet med å fornye dagens læreplan.

Som en konsekvens av Ludvigsen-utvalgets arbeid, arbeides det nå med å fornye innholdet i alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæringen. Fagene skal få mer relevant innhold og sammenhengen mellom fagene skal bli tydeligere. Målet er at elevene i fremtiden skal lære mer i hvert enkelt fag og at de kan bruke kunnskapen i forskjellige situasjoner. Det vil legges til rette for at elevene skal lære på nye måter. Dette skal skje ved å styrke elevenes dybdelæring. Arbeidet bygger på forskning gjennom flere år innen feltene utdanningspsykologi, læring med IKT, fagdidaktikk, didaktikk og skoleledelse.

Stortinget har våren 2018 vedtatt hvilke kjerneelementer de nye læreplanene skal ha. Kjerneelementene er en viktig del av det som elevene skal kunne etter fullført utdanning. Nye læreplaner vil være klare til bruk i skolen fra høsten 2020.

Hvem: Professor Sten Ludvigsen, Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Forskergruppe: LiDA

Prosjektstatus: Prosjektet er fullført og utvalget har levert to rapporter om fremtidens skole. Disse er:

Finansiering: Offentlig utredning finansiert av Kunnskapsdepartementet